Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Спас Стефанов за изпълняващ функциите „председател“ на Районен съд – Тутракан, като освободи от длъжност „административен ръководител“ и „съдия“ Владимир Легарски

25 септември 2018 година

На основание чл. 304, във връзка с чл. 303, ал. 2, б. „а“ от ЗСВ Колегията поощри Владимир Николаев Легарски – административен ръководител – председател на Районен съд – Тутракан, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Решението е взето единодушно с 11 гласа „за“ по предложение на трима членове на Съдийската колегия. Те се мотивираха с дългогодишния юридически стаж на Владимир Легарски като следовател – от 1993 г., и като съдия от 2006 г. 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Владимир Николаев Легарски от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тутракан, както и от длъжността „съдия“, считано от 01.10.2018 г. Решението е във връзка с постъпило заявление от Владимир Легарски.

На основание чл. 175, ал. 4, изречение второ, във връзка с чл. 168, ал. 8 от Закона за съдебната власт и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 45/07.11.2017 г., Колегията определи Спас Маринов Стефанов – съдия в Районен съд – Тутракан, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тутракан. Той ще заема длъжността, считано от 01.10.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Кандидатурата на съдия Стефанов е предложена от Комисията по атестирането и конкурсите, предвид неговото старшинство спрямо другия съдия в Районен съд – Тутракан.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд