Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура за избор на членове и национално лице за контакт на Националните съдебни мрежи за сътрудничество по наказателни дела и по граждански и търговски дела в Република България

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България. Колегията одобри обявите за двата избора, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС в раздел „Съобщения“ и ще бъдат изпратени по служебните страници на съдилищата в България.

Съгласно Правилата за дейността на всяка от съдебните мрежи в тях се включват до седем съдии от всеки апелативен район, от които двама на ниво апелативен съд, двама на ниво окръжен съд, и трима на ниво районен съд. Националното лице за контакт на НСММСНДРБ се определя от Колегията по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия. По отношение на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела се определя едно лице за контакт по граждански и едно за търговските дела.

Кандидатите за членове на двете съдебни мрежи трябва да отговарят на изискването за придобит статут на несменяемост, да имат „много добра“ оценка от последната атестация, да не им е налагано дисциплинарно наказание по смисъла на чл. 308, ал. 1, т. 2-5 от ЗСВ, да имат познания по английски, немски или френски език, както и положително становище за притежаваните нравствени качества от Комисията по професионална етика към СК на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд