Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира 19 съдии и повиши петима на място в ранг

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт изслуша Димана Николова Йосифова – съдия в Софийски градски съд, във връзка с подадено от нея възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране.

Колегията уважи възражението на съдия Йосифова и на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ ѝ проведе периодично атестиране, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“ – 99 точки.

Във възражението си тя посочва, че не са отчети обемът на работата и високата натовареност на Софийския градски съд. Според нея трябва да се съобрази също, че през атестационния период е работила различна материя – търговско право, дружествено право, административно право и искове по семейния кодекс, подсъдни като първа инстанция на СГС, както и че действителната ѝ натовареност е била по-висока от натовареността на органа, в който е работила, а за СГС тя е най-висока от окръжните съдилища. Съдията обръща също внимание, че е участвала в работни групи на Министерството на правосъдието по промени в Закона за търговския регистър.

Колегията  разгледа възражението без участие на Атанаска Дишева – член на Съдийската колегия, която си направи отвод, тъй като е заседавала в съдебен състав заедно със съдия Йосифова.

Съдийската колегия на ВСС прекрати откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК по протокол № 23/09.07.2018 г., т. Р-3.3, процедура за извънредно атестиране на Веселка Георгиева Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас.

Процедурата е открита предвид участието на магистрата в конкурс за повишаване и заемане на длъжността „съдия“ в апелативен съд. Със заявление от 16.08.2018 г., обаче тя е заявила отказ от участие в конкурсната процедура, с което е отпаднало основанието за атестиране.

Колегията прекрати откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС по протокол № 11/16.04.2018 г., т. Р.-1.1, процедура за периодично атестиране на Свилен Станчев Иванов – съдия в Окръжен съд – Шумен. Решението е мотивирано със заявен от съдия Иванов отказ от участие в конкурсната процедура за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, с който отпада и основанието за атестиране.

Съдийската колегия проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Велизар Стоянов Костадинов – съдия в Софийския районен съд, Цветомир Милчев Минчев – съдия в Софийския районен съд,  Мария Веселинова Богданова – съдия в Софийския районен съд, Йоанна Наскова Станева – съдия в Софийския районен съд, Ралица Каменова Райкова – съдия в Районен съд – Варна, Пламена Недкова Славова-Милева – съдия в Районен съд – Пловдив, Весела Петрова Петрова – съдия в Районен съд – Пловдив, Десислава Константинова Николаева-Георгиева – съдия в Районен съд – Левски, Светозар Любомиров Георгиев – съдия в Районен съд – Бяла Слатина, Тодор Димитров Митев – съдия в Районен съд – Бургас, Свилен Иванов Жеков – съдия в Районен съд – Стара Загора и Никола Динков Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“. Предложенията за атестиране на посочените магистрати са направени докато те са били младши съдии от административните ръководители на съответните окръжни съдилища.

Съдийската колегия на ВСС проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Тони Кръстев Георгиев – съдия в Окръжен съд – Варна, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ Колегията проведе предварително атестиране на Росица Веселинова Чиркалева-Иванова – съдия в Административен съд – Хасково, Катерина Въткова Ненова – съдия в Районен съд – Ботевград, Десислава Иванова Тодорова – съдия в Районен съд – Свиленград, и на Евелина Иванова Попова – съдия в Административен съд – Варна, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, бе проведено извънредно атестиране на Чавдар Димитров Димитров – съдия в Административен съд – Бургас, и на Иван Илиев Йорданов – съдия в Районен съд – Крумовград, като бе приета комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия на ВСС прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „много добра“ на Диляна Тодорова Николова – съдия в Административен съд – София-град. На основание чл. 3207, ал. 1 от ЗСВ тя придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Даниела Велинова Борисова-Райчинова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийския градски съд, Веселина Йорданова Ставрева – съдия в Софийския градски съд, Мирослава Неделчева Райчева – съдия в Районен съд – Добрич, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. Виолета Григорова Николова – административен ръководител – председател на Районен съд – Червен бряг, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в апелативен съд“. Кристина Евгениева Панкова – съдия в Районен съд – Благоевград, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд