КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 28
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 25 СЕПТЕМВРИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВА: Лозан Панов
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет)
Откриване на заседанието – 09.40 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
39. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за поощряване на Александър Еленков Еленков – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
40. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния административен съд за освобождаване на Александър Еленков Еленков от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси


ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 46/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 27/18.09.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 314, ал. 6, във връзка с чл. 320, ал. 3, точка 2, буква „г“ от ЗСВ, намира, че няма основание за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. т. 2, 3, 4 и 6 от ЗСВ на Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийски районен съд, и връща преписката на административния ръководител на Софийски районен съд, за произнасяне.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Димана Николова Йосифова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Димана Николова Йосифова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2. УВАЖАВА възражението на Димана Николова Йосифова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране, като определя както следва:
- в ч.VI, т.1 на ЕФА, по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ – 19 (деветнадесет) точки;
- в ч.VI, т.2 на ЕФА, по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти“- 20 (двадесет) точки;
- в ч.VI, т.3 на ЕФА, по критерия „Умения за оптимална организация на работата“- 15 (петнадесет) точки.
2.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Димана Николова Йосифова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
2.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра" - 99 (деветдесет и девет) точки на Димана Николова Йосифова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
(в гласуването не участва Атанаска Дишева поради направен отвод)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Светла Тотева Дойчева, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Серафимка Тодорова Мадолева - съдия в Административен съд - Благоевград, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Серафимка Тодорова Мадолева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 05.10.2018 г.
6. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление от Владимир Николаев Легарски за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Тутракан, както и от длъжността „съдия“ в Районен съд - Тутракан, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, и определяне на и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Тутракан

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Владимир Николаев Легарски - „административен ръководител – председател” на Районен съд – Тутракан, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
6.2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Владимир Николаев Легарски от заеманата длъжност „административен ръководител – председател” на Районен съд – Тутракан, както и от длъжността „съдия”, с ранг „съдия в АС”, считано от 01.10.2018 г.
6.3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2, във връзка с чл. 168, ал. 8 от ЗСВ и в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 45/07.11.2017 г., Спас Маринов Стефанов – съдия в Районен съд - Тутракан, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд - Тутракан, с ранг „съдия в АС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 01.10.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ОТНОСНО: Проект на решение по заявлението на Петя Николаева Колева - Рушанова за освобождаване от длъжността „заместник на административния ръководител“ на Апелативния специализиран наказателен съд и преназначаване на длъжност „съдия“ в Апелативния специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Петя Николаева Колева - Рушанова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.
7.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5, във връзка с §205, ал. 2 от ЗСВ, Петя Николаева Колева - Рушанова на длъжност „съдия“ в Апелативен специализиран наказателен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. ОТНОСНО: Проект на решение за възобновяване на спрени производства за повишаване на магистрати, на основание чл. 193 ал. 6 от ЗСВ, в длъжност „съдия“ в Софийски градски съд и Окръжен съд - София, гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ВЪЗОБНОВЯВА, на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на производството пред Конституционния съд.
8.1.1. СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на Екатерина Тодорова Стоева - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия, до приключване на административното производство пред Върховния административен съд по оспорване на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.
8.2. ВЪЗОБНОВЯВА, на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд - гражданска колегия, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на производството пред Конституционния съд.
8.2.1. СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на Галя Горанова Вълкова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия, до приключване на административното производство пред Върховния административен съд по оспорване на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.
8.3. ВЪЗОБНОВЯВА, на основание чл. 55, ал. 1 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Таня Петкова Кандилова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски окръжен съд - гражданска колегия, поради отпадане основанието за спиране, а именно приключване на производството пред Конституционния съд.
8.3.1. СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от АПК, административното производство във връзка с повишаването, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на Таня Петкова Кандилова - съдия в Софийски районен съд, на длъжност „съдия” в Софийски окръжен съд – гражданска колегия, до приключване на административното производство пред Върховния административен съд по оспорване на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1/09.02.2017 г.
9. ПРЕКРАТЯВА откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 23/09.07.2018 г., т. Р-3.3, процедура за извънредно атестиране на Веселка Георгиева Узунова - съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10. ПРЕКРАТЯВА откритата с решение на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол № 11/16.04.2018 г., т. Р-1.1, процедура за периодично атестиране на Свилен Станчев Иванов - съдия в Окръжен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
11. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Велизар Стоянов Костадинов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Велизар Стоянов Костадинов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Цветомир Милчев Минчев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветомир Милчев Минчев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
13. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Мария Веселинова Богданова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Веселинова Богданова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
14. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Йоанна Наскова Станева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йоанна Наскова Станева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“.
15. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Тони Кръстев Георгиев - съдия в Окръжен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тони Кръстев Георгиев - съдия в Окръжен съд – Варна, с ранг „съдия в ОС“.
16. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Ралица Каменова Райкова - съдия в Районен съд - Варна.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ралица Каменова Райкова - съдия в Районен съд - Варна.
17. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Пламена Недкова Славова - Милева - съдия в Районен съд - Пловдив.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламена Недкова Славова - Милева - съдия в Районен съд - Пловдив.
18. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Весела Петрова Петрова - съдия в Районен съд - Пловдив.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Весела Петрова Петрова - съдия в Районен съд - Пловдив.
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Десислава Константинова Николаева - Георгиева - съдия в Районен съд - Левски.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Константинова Николаева - Георгиева - съдия в Районен съд - Левски.
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Светозар Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светозар Любомиров Георгиев - съдия в Районен съд - Бяла Слатина.
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Тодор Димитров Митев - съдия в Районен съд - Бургас.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодор Димитров Митев - съдия в Районен съд - Бургас.
22. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Свилен Иванов Жеков - съдия в Районен съд - Стара Загора.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Свилен Иванов Жеков - съдия в Районен съд - Стара Загора.
23. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Никола Динков Кънчев - съдия в Районен съд - Стара Загора.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Никола Динков Кънчев - съдия в Районен съд - Стара Загора.
24. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Росица Веселинова Чиркалева - Иванова - съдия в Административен съд - Хасково, с ранг „съдия в ОС”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Веселинова Чиркалева - Иванова - съдия в Административен съд - Хасково, с ранг „съдия в ОС”.
25. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Катерина Въткова Ненова - съдия в Районен съд - Ботевград.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катерина Въткова Ненова - съдия в Районен съд - Ботевград.
26. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Десислава Иванова Тодорова - съдия в Районен съд - Свиленград.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Иванова Тодорова - съдия в Районен съд - Свиленград.
27. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Евелина Иванова Попова - съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евелина Иванова Попова - съдия в Административен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
28. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Чавдар Димитров Димитров - съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Чавдар Димитров Димитров - съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС”.
29. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд - Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд - Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

30. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Диляна Тодорова Николова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
30.1. Диляна Тодорова Николова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Велинова Борисова - Райчинова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселина Йорданова Ставрева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Виолета Григорова Николова - административен ръководител - председател на Районен съд - Червен бряг, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Кристина Евгениева Панкова - съдия в Районен съд – Благоевград, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мирослава Неделчева Райчева - съдия в Районен съд - Добрич с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ОТКРИВА процедура за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
36.2. ОДОБРЯВА обявата за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и обявата за избор на членове и национални лица за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България.
36.3. ОБЯВИТЕ да се публикуват на интернет страницата на ВСС в раздел „Съобщения“ и да се изпратят по служебните страници на съдилищата в България.
37. ОТНОСНО: Предложение за промяна на границите на съдебни райони

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ОТЛАГА разглеждането на точката.
37.2. ВЪЗЛАГА на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да изготви становище след съгласуване с всички институции, имащи отношение към това предложение и при съобразяване с проекта, по който ВСС е бенефициент („Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“).
37.3. Изготвеното становище на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да се внесе в Съдийска колегия за произнасяне.
38. ОТНОСНО: Отмяна на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1 от 09 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ОТЛАГА разглеждането на точката.
38.2. ВЪЗЛАГА на Комисия по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС съвместно с Комисия по атестирането и конкурсите да проведе съгласувателна процедура, съгласно Закона за нормативните актове и Вътрешните правила за изработване на нормативни актове във Висшия съдебен съвет и оценка на въздействието им, по направеното предложение за изменение на Наредба № 1 от 09 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

39. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Александър Еленков Еленков - съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
40. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Александър Еленков Еленков от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, считано от 25.09.2018 г.

Закриване на заседанието – 12.20 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Силвия Илиева
Главен секретар на ВСС 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
26.09.2018г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд