Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Пламен Дончев Петков за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница

26 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно със седем гласа „за“ Пламен Дончев Петков за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Сливница.

Прокурор Петков има над 14 години юридически стаж. Той започва професионалната си кариера като следовател в Окръжна следствена служба - Ямбол през м. март 2004 г., а през м. март 2005 г. е преместен на длъжност следовател в Столична следствена служба. През м. март 2006 г. Петков е назначен на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – София, като със заповед на главния прокурор е командирован в Специализираната прокуратура, считано от 27.11.2017 г.

В Концепцията си за стратегическо управление кандидатът определя следните стратегически приоритети: повишаване ефективността на работата на прокурорите и съдебните служители; взаимодействие с Окръжна прокуратура – София, с цел уеднаквяване на критериите за пълнота, обективност и всестранност на разследването; намаляване на противоречивата практика в прокурорските актове; намаляване броя на делата решени извън максимално предвидените срокове в разпоредбата на чл. 242, ал. 4 от НПК; намаляване на върнатите от съда дела и оправдателните актове.

Сред набелязаните цели за развитие са провеждане на вътрешно-организационни промени с цел постигане на по-добри резултати   вкл. създаване на отдели „Криминален“ и „Икономически“. Предвижда се въвеждане на електронни регистри на делата и създаване на електронни досиета на производствата, които ще бъдат изпращани и в съда при внасянето на делото с обвинителен акт. С оглед спецификата на региона, обхващащ външна граница на ЕС, както и значителния брой престъпления по чл. 281 от НК, ще бъде създаден електронен регистър на водените досъдебни производства за тези престъпления, с цел уеднаквяване на практиката.

Сред предвидените мерки в концепцията са издаване на указания до органите на териториалните полицейски управления относно принципни организационни въпроси по типови категории дела и приложимите процедури, по случаи от компетентността на районната прокуратура; провеждане на служебни срещи с разследващите полицаи; оптимизиране на прокурорския надзор върху спрените дела, поради неразкриване на извършителя, недостатъчни оперативни данни или доказателства за автора на деянието.

Въпроси към Пламен Петков зададоха главният прокурор Сотир Цацаров и членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова, Евгени Диков, Калина Чапкънова за личната му мотивация и конкретните обстоятелства, свързани с решението му да се кандидатира за административен ръководител на Районна прокуратура – Сливница; кадровата обезпеченост с прокурори и служители съотнесена спрямо натовареността за миналата година, ролята и мястото на прокуратурата предвид започналата реформа на съдебната карта и оптимизирането на районните прокуратури. Коментирани бяха възможностите обособяване и кадрово обезпечаване на предвидените отдели, съотношението между криминалните и икономическите дела към момента, както и каква би била натовареността на всеки от тях.

Кандидатурата на Петков бе подкрепена от Георги Кузманов, който се позова на личната му мотивация, представената амбициозна и иновативна програма за развитие на Районна прокуратура – Сливница.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд