Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Прокурорската колегия на ВСС във връзка със закриването на единадесетте районните прокуратури и разкриването на териториални отделения към районните прокуратури в съответния областен град

26 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения във връзка с ползването и преразпределението на сградния фонд, закриването на банковите сметки, определянето на щатните бройки за магистрати и съдебни служители, както и предприемането на организационни действия от страна на главния прокурор и Колегията. Предприетите действия са следствие от оптимизиране структурата на районните прокуратури и решенията на Пленума на ВСС за закриване на единадесет районни прокуратури, разкриване на тяхно място на териториални отделения към районните прокуратури в съответния областен град, както и определяне на съдебните им райони, считано от 01.01.2019 г.

Прокурорската колегия предложи на Комисия „Бюджет и финанси“ да обсъди и внесе предложение до Пленума на ВСС за вземане на решение за закриване на третостепенните разпоредители с бюджет: Районна прокуратура – Белоградчик, Районна прокуратура – Кула, Районна прокуратура – Дряново, Районна прокуратура – Трявна, Районна прокуратура – Тервел, Районна прокуратура – Ардино, Районна прокуратура – Брезник, Районна прокуратура – Трън, Районна прокуратура – Мадан, Районна прокуратура – Чепеларе и Районна прокуратура – Мадан, както и да се закрият банковите сметки, кодовете им за СЕБРА, и кодовете по БУЛСТАТ, считано от 01.01.2019 г.

Прокурорската колегия предложи на Комисия „Управление на собствеността“ да обсъди и внесе предложение до Пленума на ВСС за разпределяне ползването на имотите на закритите районни прокуратури от съответните окръжни прокуратури, съобразно предложението от главния прокурор на Република България от 04.07.2018 г.

С решение от днес бе възложено на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“ да внесат в срок до 15.11.2018 г., в съответствие с решението на Пленума на ВСС по протокол № 21/19.07.2018 г., предложение до Колегията,  на основание чл. 194, ал. 1 ЗСВ, за разкриване на щатни бройки за прокурори в районната прокуратура със седалище в окръжния град, в зависимост от щата на закритите прокуратури, и да вземе решение за преназначаването им без провеждане на конкурс, считано от 01.01.2019 г.

В същия срок Комисия „Съдебна администрация“ следва да направи предложение до Прокурорската колегия за определяне на броя и видовете длъжности на съдебните служители (щатните разписания) в администрациите на окръжните прокуратури, районните прокуратури и териториалните отделения, считано от 01.01.2019 г.

Прокурорската колегия възложи на главния прокурор организацията на дейността по вътрешен одит, както и инвентаризация на имуществото на закритите прокуратури, във връзка с предаването и приемането му от окръжните прокуратури; преразпределянето на сградния фонд и автомобилния парк от закритите прокуратури на съответните районни или окръжни прокуратури; прекратяване на сключените договори от закритите прокуратури за външни услуги и доставки, считано от 01.01.2019 г.

На главният прокурор бе възложена още организацията и контролът, свързани с изменение/прекратяване на трудовите правоотношения на съдебните служители, съобразно утвърдения щат и видове длъжности на районните и окръжните прокуратури; утвърждаването на изменения и допълнения в относимите към дейността на районните прокуратури вътрешни организационни актове.

Прокурорската колегия възложи на Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите“ да създаде организация и система за постоянно наблюдение на дейността на прокуратурите, към които са разкрити териториални отделения и за изготвяне на периодични междинни оценки на постигнатия ефект от оптимизирането, както в дейността по правоприлагане, така и в тази по администриране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд