Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – София, Апелативна прокуратура – В. Търново, Окръжна прокуратура – Варна и шест районни прокуратури

26 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново, Апелативна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – Варна, Районна прокуратура – Гълъбово, Районна прокуратура – Мездра, Районна прокуратура – Нова Загора, Районна прокуратура – Оряхово, Районна прокуратура – Свиленград, Районна прокуратура – Царево и Районна прокуратура – Бургас.

Мандатът на настоящия административен ръководител на Апелативна прокуратура – София изтича на 20.11.2018 г., а мандатът на административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас на 09.12.2018 г.

Длъжностите за административни ръководители в останалите прокуратури са свободни. Настоящата процедура е втора за районните прокуратури в Мездра, Нова Загора, Оряхово, Свиленград, Царево и Гълъбово, като при предходната няма постъпили кандидатури.

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 17/20.06.2018 г. за апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Варна е назначен Владимир Чавдаров Станков. Решението е обжалвано от другите двама кандидати в процедурата за избор. С определение № 9606/12.07.2018 г. по молба на Владимир Чавдаров е допуснато предварително изпълнение на решението на Прокурорската колегия, с което е назначен. На 10.08.2018 г. Чавдаров е встъпил в длъжност. Съгласно заповед № 294/2018 г. от 13.08.2018 г. на апелативния прокурор на апелативна прокуратура – Варна, считано от 13 август Радослав Богомилов Лазаров е изпълняващ длъжността административен ръководител.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител, ведно с изискуемите документи. Решението на Прокурорската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд