Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира двама прокурори, повиши на място в по-горен ранг тринадесет прокурори и освободи от длъжност двама

26 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възраженията от Владимир Петров Вълев – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив и Карамфил Георгиев Темелков – прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев срещу изготвените им комплексни атестационни оценки.

Двамата прокурори са депозирали писмени уведомления, че поддържат направените възражения, но не могат да присъстват на заседанието на Прокурорската колегия, поради служебна ангажираност.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Владимир Вълев, който придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решение.

Колегията проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Карамфил Темелков – прокурор в Районна прокуратура – Гоце Делчев и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка „Добра“.

С решения от днес, Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг,, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Николов Кирков – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас; Даниела Димитрова Петрова, Станислав Желязков Станев, Димитричка Ганчева Димитрова – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна; майор Даниел Иванов Геров – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура – Сливен; Евгения Петкова Томова – прокурор в Районна прокуратура – Варна; Стоян Димитров Павлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив; Мая Сашкова Тончева – прокурор в Районна прокуратура – Левски; Мирослав Стоев Кръстев – прокурор в Районна прокуратура – Хасково; Димитър Илиев Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас; Свилена Иванова Костова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич; Анета Кирилова Стоева – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница; Мая Христова Големанова – прокурор в Районна прокуратура - Монтана, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – подадена оставка, както следва:

         - Лилия Цветанова Маринова – прокурор във Върховна административна прокуратура, считано от 01.10.2018 г.;

         - Георги Цветанов Крумов – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от 28.09.2018 г.

На същото основание – подадена оставка, Прокурорската колегия освободи Вилен Стефан Мичев от заеманата длъжност заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – Варна и го върна на заеманата преди назначаването му длъжност „прокурор“ в същата прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

По предложение от административния ръководител на Апелативна прокуратура – Варна, Прокурорската колегия назначи, на основание чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Иван Колев Тодоров – прокурор в Апелативна прокуратура – Варна на длъжност заместник административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд