ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 
03 октомври​ 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура
Кандидати:
- Бойко Йорданов Атанасов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
- Емилия Михайлова Русинова - административен ръководител - градски прокурор на Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Произнасяне по решение на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 1/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет /отложена с решение на Прокурорската колегия по протокол
№ 24/26.09.2018 г./.
Внася: Дисциплинарен състав
3. Произнасяне по решение на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 6/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
4. Произнасяне по решение на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 19/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/18.07.2018г. (обн. ДВ, бр. 63/31.7.2018г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Хасково за предварително атестиране на Санко Сабинов Банчев - прокурор в Районна прокуратура - Хасково (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Хасково).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Габрово за предварително атестиране на Стефан Георгиев Димитров - прокурор в Районна прокуратура - Добрич. (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Габрово).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за предварително атестиране на Васил Николов Янев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Пловдив).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Добрич за предварително атестиране на Евгения Йорданова Стоянова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за периодично атестиране на Нина Борисова Ангелова - административен ръководител на Окръжна прокуратура – Монтана, във връзка с решение по протокол № 12/03.04.2018 г., т. П-24.1.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Елхово за периодично атестиране на Снежина Георгиева Стоянова - прокурор в Районна прокуратура - Елхово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за извънредно атестиране на Тихомир Тодоров Гергов - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 14/24.04.2018 г., т. Р-2.2.2.1.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за извънредно атестиране на Росица Маринова Томова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Шумен, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол
№ 18/22.05.2018 г., т. Р-17.1, относно участие в избор на административен ръководител на Районен съд - Велики Преслав.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Пловдив за повишаване на Галина Андриянова Андреева - Минчева - заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Варна за повишаване на Искра Дянкова Манолова - прокурор в Районна прокуратура - Варна, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на Мария Борисова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

17. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на РБългария за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен експерт-криминалист“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „програмист-криминалист“ в щата на Националната следствена служба.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Велики Преслав за трансформиране на 1 свободна щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в 1 щатна бройка за длъжност „старши специалист-счетоводител“.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
27 септември 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд