ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 4 октомври 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
2. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение относно Анализ на изпълнението на бюджета по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на база на касовия отчет към 31.08.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на експерти по секретно наказателно дело.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за обзавеждане на два кабинета за новоназначени магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за довършване на текущ ремонт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за текущ ремонт на стълбище и междуетажни площадки.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изработка на метален шкаф за „Бюро съдимост“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик за сървърно помещение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за направа на силова и слаботокова инсталация и демонтаж и монтаж на климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение за корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на общия бюджет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик за кабинет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за пътна маркировка и доставка и монтаж на огледала в закрит паркинг.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на и.ф. председател на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за подмяна на системата за видеонаблюдение и доставка и монтаж на система за контрол на достъпа в помещението по ЗЗКИ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за текущ ремонт на покрива на сградата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за ограда и плъзгаща метална врата в двора на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Върховен касационен съд за осигуряване на средства за преработка на осветителни тела и подмяна на осветлението с LED крушки.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за текущ ремонт на архивно помещение и доставка и монтаж на стелажи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на преносим компютър от висок клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 7 броя компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно-апелативен съд за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя компютърни конфигурации, 2 броя лазерни принтери и 2 броя шредери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и подновяване на озвучителна и звукозаписна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации, 3 броя МФУ и 3 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. сървър от среден клас и ОЕМ лиценз за операционна система.
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на софтуерен лиценз за защитна стена и хардуер.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ и 2 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя мултифункционални устройства, 1 брой мрежови принтер, 5 броя скенери и 10 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и лиценз за Windows Server 2016, DataCtrEd, ROK, 28 cores.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър, 1 бр. UPSи ОЕМ лиценз за сървърна операционна система Windows Server Standart2016.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие“
36. Проект на решение по искането на председателите на Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пилон и поставяне на български национален флаг в двора на административната сграда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г.
37. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение за вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Инспектората към ВСС за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение за корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Одитни доклади
40. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Златоград.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
41. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект за разпределение на автомобили по ОСВ във връзка с приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за нуждите на ВСС и ОСВ, от които 13 бр. за нуждите на ВСС и 37 бр. за нуждите на ОСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по предложението на председателя на Върховен касационен съд за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил марка „Ауди“, модел А8, за нуждите на Районен съд гр. Балчик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение относно задължения за местни данъци и такси.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

45. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да сключи договор с „ПРО-АКСИМА“ ЕООД
гр. Ямбол за възлагане на консултантска услуга с предмет: „Упражняване строителен надзор по време на строителството на обект: „Пристройка на Съдебната палата – II етап“
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
46. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за започване на процедура по обявяване на част от имот – частна държавна собственост, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък” № 2, за публична държавна собственост.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
47. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да отправи искане до областния управител на област Стара Загора за започване на процедура по реда на чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. второ от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС, за предоставяне безвъзмездно и безсрочно право на управление на Пленума на ВСС, за нуждите на органите на съдебната власт в гр. Стара Загора.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
48. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да изрази становище до министъра на регионалното развитие и благоустройството относно наличието на отпаднала необходимост за съдебната власт на поземлен имот, находящ се в
гр. Варна, ул. „Хан Аспарух” № 1.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
49. Проект на решение за упълномощаване представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за учредяване право на строеж в гр. Девня.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
50. Проект на решение за определяне на председател на Жилищната комисия към ВСС.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

51. Проект на Постановление за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
52. Проект на решение по покана от Емил Радев – член на Европейския парламент до членовете на Висшия съдебен съвет, за работно посещение в Европейския парламент, което ще се проведе в периода 8-9 октомври 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
53. Проект на решение по доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
* * * * *
54. Проект на решение по доклад относно решение на Пленума на ВСС по т. 14.7 по протокол № 23/20.09.2018 г. за съкращаване на 2/две/ свободни щатни бройки за длъжност „съдия” в Окръжен съд – Велико Търново.
Внася: Силвия Илиева - Главен секретар на Висшия съдебен съвет
* * * * *
55. Функционален анализ на структурата и дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет, възложен с решение Пленума на ВСС по протокол № 8/15.03.2018 г. т. 9.
Внася: Силвия Илиева - Главен секретар на Висшия съдебен съвет

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
28 септември 2018 г.


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд