Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ГЛАВНИЯТ СЕКРЕТАР НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „Старши експерт - юрисконсулт“ - една щатна бройка в отдел „Управление и координиране на цикъла на обществените поръчки“, дирекция „Правна“  в администрацията на Висшия съдебен съвет /ВСС/.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: оказва правна помощ на възложителя, като изготвя и подготвя материали във връзка с възлагането на обществени поръчки и участва в изпълнението на дейностите на отдела. В изпълнение на преките си задължения, дава устни и/или писмени становища, предложения и справки, в рамките на общите правила и други конкретно поставени задачи.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1092 лв.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: висше юридическо.

Образователно-квалификационна степен: магистър с придобита юридическа правоспособност.

Професионален опит: не по-малко от 4 години юридически стаж.

Допълнителни умения и квалификации: компютърни умения - Мicrosoft Office; Internet.

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение;
 4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на изпълняваната длъжност.

Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите:

Конкурсът да се проведе чрез събеседване с допуснатите кандидати.

До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

Кандидатите ще бъдат оценявани по определени от конкурсната комисия показатели, обявени преди събеседването.

Необходими документи за участие в конкурса:заявление за участие в конкурса, към което се прилагат:

 1. подробна професионална автобиография;
 2. декларация от кандидата, по чл. 340а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
 3. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионален опит;
 5. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психически заболявания;
 6. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Документи, издадени в чужбина, се представят в превод на български език, признати и легализирани от съответните оправомощени органи в Република България.

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет.1, стая № 102 -  деловодство, от 8.30 до 17.00 часа.

Срок за подаване на документите: 30-дневен срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на обявата.

Общодостъпно място за обявленията:

Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати; критериите за оценка на кандидатите и датата на събеседване, както и всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват  на информационното табло в сградата на ВСС – централен вход и на интернет страницата на ВСС -  www.vss.justice.bg

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд