Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи на Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийски районен съд дисциплинарно наказание „забележка“

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 13 гласа „за“ отмени решението си по протокол № 28/25.09.2018 г., т. 1 в частта „ На основание чл. 314, ал. 6, във връзка с чл. 320, ал. 3, точка 2, буква „г“ от ЗСВ … и връща преписката на административния ръководител на Софийски районен съд, за произнасяне“, поради допусната фактическа грешка при постановяването му. Решението бе преразгледано по предложение от членовете на Съдийската колегия Драгомир Кояджиков и Атанаска Дишева.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“, на основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, наложи на Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийски районен съд дисциплинарно наказание „забележка“ за извършени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ - нарушаване на законоустановените срокове при изготвянето на съдебни актове по 249 дела за периода от 30.09.2016 г. до 25.07.2017 г.

Дисциплинарното производство срещу съдия Тошева е образувано през 2017 г. по предложение на изпълняващия функциите „председател“ на Софийския районен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд