Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Мариана Господинова Костова – съдия във ВКС с отличия “служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак: първа степен – златен“ и я освободи от длъжността „съдия“

2 октомври 2018 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б „а“ от ЗСВ Мариана Господинова Костова – съдия във ВКС с отличия “служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявените през продължителния ѝ стаж като съдия висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества

В предложението от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд е посочено, че с безупречното си поведение на магистрат, спазващ всички правила на професионалната етика и с образцовото изпълнение на служебните си задължения съдия Костова е допринесла за издигане авторитета на съдебната власт.

Марияна Костова има над 40 години юридически стаж, а от 30.12.2003 г. правораздава във ВКС. Целият ѝ трудов и юридически стаж е преминал почти изцяло в съдебната система – била е стажант съдия и младши съдия в Окръжен съд – Пловдив, районен съдия в Районен съд – Пловдив, съдия в Окръжен съд – Пловдив и Апелативен съд – Пловдив. С решение по протокол № 39/04.10.2017 г. на Съдийската колегия на ВСС е избрана за член в Комисията по атестирането и конкурсите, където работи и към настоящия момент.

С решение от днес Съдийската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 – навършване на 65-годишна възраст, Мариана Костова от заеманата длъжност „съдия, считано от 02.10.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд