Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама, повиши на място в по-горен ранг двама и не откри процедури за периодично атестиране на 16 съдии, поради липса на законови предпоставки

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Васил Валентинов Александров и Росица Велкова Иванова-Стойчева – съдии в Софийски районен съд във връзка с постъпили възражения срещу изготвените им комплексни оценки от атестиране. Като уважи направените възражения, Колегията взе следните решения:

- проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ предварително атестиране на Васил Александров и прие, на основание, чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането му „Много добра“ – 100 точки.

         - изготвената комплексна оценка от извънредното атестиране на съдия Росица Велкова бе върната на Комисията по атестирането и конкурсите за проверка на фактите изложени във възражението ѝ и произнасяне съобразно мотивите представени в хода на заседанието.

С решения от днес, Съдийската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Антоанета Маринова Симеонова – съдия в Районен съд – Троян, която придоби статут на несменяемост и повиши  на място в по-горен ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ Зорница Ангелова Езекиева и Петър Славов Савчев – съдии в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.

Поради липса на законови предпоставки Колегията не откри процедури за периодично атестиране на 16 съдии, както следва: Светослава Борисова Костова-Господинова – съдия в Окръжен съд – Сливен; Радосвета Добрева Станимирова – съдия в Районен съд – Габрово; Диана Ангелова Петракиева – съдия в Районен съд – Габрово; Велемира Денчева Димитрова – заместник на административния ръководител – заместник председател на Районен съд – Габрово; Красимир Младенов Семов – административен ръководител - председател на Районен съд – Монтана; Павел Ванев Неделчев – административен ръководител – председател на Районен съд – Севлиево; Диана Димитрова Лечева-Фарфарова – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Ямбол; Иван Димитров Иванов – съдия в Окръжен съд – Ямбол; Гергана Желязкова Кондова – Атанасова – съдия в Окръжен съд – Ямбол; Юлиана Василева Цонева – Йорданова – съдия в Районен съд – Исперих; Соня Димитрова Камарашка-Василева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Монтана; Александър Любенов Александров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Пазарджик; Минка Петкова Трънджиева – съдия в Окръжен съд – Пазарджик; Надежда Димитрова Кирилова – съдия в Районен съд – Шумен; Диана Кирилова Георгиева – съдия в Районен съд – Шумен; Пламена Колева Недялкова – съдия в Районен съд – Шумен; Пламен Тодоров Дочев – съдия в Районен съд – Бяла.

Съгласно § 206, ал. 3 от ЗСВ изм. и доп. ДВ, бр. 49/12.06.2018 г., в сила от 16.06.2018 г. съдия, прокурор или следовател, назначен до влизането в сила на този закон, не се атестира периодично след получаване на две последователни положителни комплексни оценки по чл. 196, т. 3. Периодичните атестации, проведени до влизането в сила на този закон, се зачитат за атестиране по смисъла на чл. 196, т. 3, след придобит статут на несменяемост, независимо от реда на неговото придобиване. Съдиите имат право на извънредно атестиране в бъдещ момент предвид регламентираните четири хипотези на чл. 197, ал. 5 от ЗСВ.

Съдиите са придобили статут на несменяемост през 2006 г. или по-късно и са преминали атестационни процедури.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд