Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото шестмесечие на 2018 г.

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от ЗСВ обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото шестмесечие на 2018 г. Информацията ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Общият брой на делата за разглеждане през отчетния период е 14 666, от които 8 467 новообразувани и 6199, висящи към началото на периода. Общият брой на свършените дела е 8923, като свършените дела в срок до 1 месец са 8 058; в срок до 3 м. 759 и над три месеца 106. Висящите дела в края на периода са 5 746. Справката съдържа информация за дейността на ВАС по колегии, отделения, състави, дейността на съдиите, както и справка за движението на класифицираните дела през първото полугодие на 2018 г. - висящи дела към 31.12.2017 г., образувани дела през първото полугодие на 2018 г., свършени дела през периода, срок на изготвяне на съдебните актове и висящи дела към 01.07.2018 г., вкл. брой на насрочени и ненасрочени дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд