Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища през първото полугодие на 2018 г.

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища през първото полугодие на 2018 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от ЗСВ. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Общият брой на делата през отчетния период е 422 747, от които постъпили през годината са 308 336, а висящи в началото на периода са 11 411. Свършени са 303 539 дела, 84% от които в срок до три месеца. Със съдебен акт по същество са приключили 256 958 дела, прекратени са 46 581 производства, а висящи в края на периода са 119 208 дела. Общата натовареност по щат е 31,40 към всичко дела за разглеждане и 22,54 към всичко свършени дела.

Общата действителната натовареност е 36,52 към всичко дела за разглеждане и 26,22 към всичко свършени дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд