КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 2 ОКТОМВРИ 2018 г.
  


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА 
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/ 
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

 

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки: 

35. Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/27.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.) и протокол № 39/04.10.2017 г. (обн. ДВ, бр. 82/13.10.2017 г.) 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
36. Конституиране на постоянна Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет 
Внасят: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд

 ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

 1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 27/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 27/2017г., образувано по предложение на Калоян Топалов - председател на Софийски градски съд, с изх. № РД-21-851/2017 от 04.07.2017 г., заведено с вх. № ВСС-9246/04.07.2017 г. по описа на ВСС, за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Иванка Григорова Митева - съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6-месечният срок по чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, считано от откриване на нарушенията. 
Препис от решението да бъде връчен на съдия Иванка Митева за запознаване. 
2. ОТНОСНО: Предложение за изменение на решение по т. 1 от Протокол № 28 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 25 септември 2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОТМЕНЯ решението по т. 1 от Протокол № 28 от заседание на Съдийската колегия на ВСС, проведено на 25 септември 2018 г. , в частта „На основание чл. 314, ал. 6, във връзка с чл. 320, ал. 3, точка 2, буква „г“ от ЗСВ и връща преписката на административния ръководител на Софийския районен съд за произнасяне“. 
2.2. На основание чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ НАЛАГА на Даниела Красимирова Тошева – съдия в Софийски районен съд, дисциплинарно наказание "забележка". 
3. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-9530/20.07.2018 г. от административния ръководител на Софийски районен съд за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд. 
3.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Боян Магдалинчев, Олга Керелска, Боряна Димитрова. 
3.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик – Боряна Димитрова. 

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ 

4. ОТНОСНО: Изслушване на Васил Валентинов Александров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за предварително атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Васил Валентинов Александров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. 
4.2. УВАЖАВА възражението на Васил Валентинов Александров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“ срещу изготвената му комплексна оценка за предварително атестиране, като определя както следва: 
- в ч.VI, т.1 на ЕФА, по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“ – 20 /двадесет/ точки; 
4.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Васил Валентинов Александров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
4.4. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра" - 100 (сто) точки на Васил Валентинов Александров - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“. 
5. ОТНОСНО: Изслушване на Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за извънредно атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка. 
5.2. НЕ ПРИЕМА предложението на Комисията по атестирането и конкурсите за оставяне без уважение възражението на Росица Велкова Иванова - Стойчева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС” срещу изготвената й комплексна оценка за извънредно атестиране. 
5.3. ВРЪЩА преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за проверка на фактите, изложени във възражението по време на проведеното изслушване. 
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол/ 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

 6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а“ от ЗСВ, Мариана Господинова Костова - съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Мариана Господинова Костова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 02.10.2018 г. 
8. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 4 длъжности „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. /обн. в ДВ, бр. 1/02.01.2018 г./

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседанието на Съдийската колегия на 11 октомври 2018 г. 
9. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Антоанета Маринова Симеонова - съдия в Районен съд - Троян. 
9.1. Антоанета Маринова Симеонова - съдия в Районен съд - Троян, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
10. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Светослава Борисова Костова - Господинова - съдия в Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
11. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Радосвета Добрева Станимирова - съдия в Районен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
12. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Диана Ангелова Петракиева - съдия в Районен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Велемира Денчева Димитрова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
14. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Красимир Младенов Семов - административен ръководител - председател на Районен съд - Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
15. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Павел Ванев Неделчев - административен ръководител - председател на Районен съд - Севлиево, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
16. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Диана Димитрова Лечева - Фарфарова - заместник-административен ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
17. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Иван Димитров Иванов - съдия в Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
18. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Гергана Желязкова Кондова - Атанасова - съдия в Окръжен съд - Ямбол, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
19. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Юлияна Василева Цонева - Йорданова - съдия в Районен съд - Исперих, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
20. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Соня Димитрова Камарашка - Василева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Монтана, с ранг „съдия в АС”. 
21. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Александър Любенов Александров - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
22. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Минка Петкова Трънджиева - съдия в Окръжен съд - Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
23. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Надежда Димитрова Кирилова - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
24. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Диана Кирилова Георгиева - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
25. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Пламена Колева Недялкова - съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
26. НЕ ОТКРИВА процедура за периодично атестиране на Пламен Тодоров Дочев - съдия в Районен съд - Бяла, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Зорница Ангелова Езекиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Савов Савчев - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
29. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 04.10.2017 г. - 04.10.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчета за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 04.10.2017 г. - 04.10.2018 г. 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

30. ОТНОСНО: Обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото шестмесечие на 2018 г.

 СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 
Р Е Ш И:

30.1. ПРИЕМА на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за първото шестмесечие на 2018 година. 
30.2. Информацията по т. 30.1 да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Съдебна статистика“. 
31. ОТНОСНО: Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първото шестмесечие на 2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. ПРИЕМА Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, окръжните, военните, административните, специализираните и районните съдилища за първо шестмесечие на 2018 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. 
31.2. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за първото шестмесечие на 2018 г. да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, в раздел „Съдебна статистика“. 

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

 32. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на представители на съдебната власт по покана от Националната служба на съдебната власт на Унгария за участие в 6-та конференция „Съдилища и комуникация“, която ще се проведе на 11-12 октомври 2018 г., в гр. Будапеща, Унгария

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. КОМАНДИРОВА за участие в 6-та конференция „Съдилища и комуникация“, за периода 10-13 октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария, следните лица: 
32.1.1. Симона Миланези – Пенчева- съдия в Окръжен съд - гр. Габрово; 
32.1.2. Камелия Ненкова –съдия в Районен съд - гр. Бургас. 
32.2. Разходите за нощувки са за сметка на организаторите на конференцията. 
32.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 4 дни и разходите за медицински застраховки са за сметка на Висшия съдебен съвет. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

33. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Катерина Енчева – съдия в Софийски градски съд, като командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (DG JUST) на Европейската комисия (ЕК), за първоначален период от две години, считано от 1 ноември 2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. КОМАНДИРОВА Катерина Енчева – съдия в Софийски градски съд, като командирован национален експерт в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (DG JUST) на Европейската комисия за първоначален период от 2 години, считано от 1 ноември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия, като запазва за периода на командироване правото си да получава полагащото ? се трудово възнаграждение за заеманата от нея длъжност като съдия. 
33.2. Разходите за медицинска застраховка за целия период на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
33.3. Пътните разходи, свързани с встъпването ? в длъжност и с приключване на служебните ? задължения от мястото на произход до мястото на командироване и обратно, както и разходите за дневни и месечни надбавки за издръжка, са за сметка на Европейската комисия. 
34. ОТНОСНО: Предложение за изменение на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА направеното предложение за изменение на текста на разпоредбата на чл. 16, ал. 1 от Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

35. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, открити с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 8/27.02.2018 г. (обн. ДВ, бр. 24/16.03.2018 г.) и протокол № 39/04.10.2017 г. (обн. ДВ, бр. 82/13.10.2017 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

35.1. ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
35.1.1. Административен съд - Бургас : 30.10. 2018 г.; 
35.1.2. Административен съд – Кърджали : 23.10.2018 г.; 
35.1.3. Районен съд – Лом : 30.10. 2018 г. 
36. ОТНОСНО: Конституиране на постоянна Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

36.1. ОТЛАГА гласуването на кандидатурата на избрания член от Пленума на ВКС съдия Радка Димитрова Дражева – Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна материя), за заседанието на Съдийската колегия на 11.10.2018 г. 
36.2. НЕ ПРИЕМА кандидатурата на Жанин Пенчева Силдарева – съдия във Върховния касационен съд (гражданска материя). 
36.3. КОНСТИТУИРА постоянна Комисия по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, включваща избраните до момента членове на състава й, считано от 05.10.2018 г., както следва: 
- от членовете на Съдийската колегия: 
1. Вероника Атанасова Имова 
2. Атанаска Младенова Дишева 
3. Олга Зафирова Керелска – Кордова 
4. Красимир Петков Шекерджиев 
- от избраните членове от Пленума на Върховния административен съд: 
1. Весела Орлинова Павлова - съдия във Върховен административен съд 
2. Захаринка Димитрова Тодорова- съдия във Върховен административен съд 

- от избраните членове от Пленума на Върховния касационен съд: 
1. Албена Кирилова Александрова – съдия в Софийски градски съд (гражданска материя) 
2. Анелия Здравкова Маркова - съдия в Софийски градски съд (гражданска материя) 
3. Веселка Георгиева Узунова - съдия в Окръжен съд – Бургас (гражданска материя) 
4. Женя Радкова Димитрова - съдия в Окръжен съд – Варна (търговска материя) 
5. Любка Николова Андонова - съдия във Върховен касационен съд (гражданска материя) 
6. Мина Иванова Топузова – съдия във Върховен касационен съд (наказателна материя) 
7. Петя Николаева Колева – Рушанова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (наказателна материя) 
8. Мария Митева Лалова – съдия в Софийския апелативен съд (наказателна материя). 
/В обсъжданията относно първата дата, на която ще заседава новоконституираната Комисия по атестиране и конкурсите, в Съдийската колегия се предложи датата да бъде 11.10.2018 г. от 14 часа. Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол/ 


Закриване на заседанието – 15,25 ч


ИЗГОТВИЛ: /п/
Таня Младенова 
Зоя Костова 
Невенка Шопска 
Катя Симова
 


    СЪГЛАСУВАЛ: /п/
Силвия Илиева
                Главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
03.10.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд