ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 
10 октомври​ 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарен състав по дисциплинарно дело № 2/2018 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
2. Проект на решение относно Акт за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура - Харманли, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-9/16.04.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощряване на Лилия Цветанова Маринова с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по молбата на Боян Христов Петров за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Ботевград за предварително атестиране на Силвия Тодорова Евстатиева - прокурор в Районна прокуратура - Ботевград (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Ботевград).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за предварително атестиране на Мирослав Емилов Йосифов - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Гоце Делчев за предварително атестиране на Надежда Валериева Божилова - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Гоце Делчев).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Враца за предварително атестиране на Валентина Валентинова Пенчовска - прокурор в Районна прокуратура - Враца (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Враца).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура - Варна за предварително атестиране на Щелиян Веселинов Димитров - прокурор в Районна прокуратура - Бургас (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Варна).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Монтана за периодично атестиране на Петър Александров Петров - прокурор в Районна прокуратура - Монтана.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на Теодор Иванов Кърчев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура Разград, за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на Стефка Николова Димитрова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на Богдана Стефанова Тончева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура - Варна за повишаване на Гергана Христова Стоянова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Благоевград за повишаване на Цветана Живкова Гогова - Иванова - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА И НАТОВАРЕНОСТ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

17. Проект на решение относно статистически данни за разследваните досъдебни производства през първото полугодие на 2018 г. в Националната следствена служба и следствените отдели при окръжните прокуратури, Специализираната прокуратура и Софийска градска прокуратура.
Внася: Комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
5 октомври 2018 г.

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд