Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Висшия съдебен съвет са на работно посещение в Европейския парламент по покана на Емил Радев – член на Европейския парламент

9 октомври 2018 година

Представляващият г-н Боян Магдалинчев и членовете на ВСС Атанаска Дишева, Гергана Мутафова, Даниела Машева, Драгомир Кояджиков, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Красимир Шекерджиев, Пламен Найденов, Светлана Бошнакова и Цветинка Пашкунова са на работно посещение в Европейския парламент по покана на Емил Радев – член на Европейския парламент. По време на визитата те са се запознали с дейността на Европейския парламент и са провели срещи с г-жа Пиа Хансен - заместник-генерален секретар на Европейската комисия, с г-н Павел Свобода, председател на Комисията по правни въпроси и г-н Жозеф Дол, председател на Европейската народна партия.

По време на срещата с г-жа Пиа Хансен и представители на Генералния секретариат са коментирани предприетите от ВСС действия в областта на съдебната реформа и изпълнението на препоръките от докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка от 2017 година. Представляващият ВСС г-н Боян Магдалинчев акцентира върху приетите подзаконови нормативни актове от ВСС и регламентираните в тях процедури, свързани с назначенията на висшите административни длъжности в съдебната власт, в т. ч председателя на Върховния административен съд; проведените конкурсни и атестационни процедури за различните нива в съдилищата и прокуратурите, изборите за административни ръководители; дисциплинарната дейност и подобреното взаимодействие с ИВСС; прилагания комплексен подход за преодоляване на неравномерната натовареност между съдилищата в София и страната, както и приетите предложения на ВСС за законодателна промяна в правилата за местната подсъдност по определени категории граждански дела.

Пред членовете на ВСС г-жа Хансен е заявила, че във финална фаза е подготовката на доклада по МСО, в който ще бъде отразен напредъкът на България в областта на съдебната реформа. Според нея е налице прогрес в изпълнението на препоръките на ЕК, като е подчертала положителния ефект на законодателните решения в новия подход за избор на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната и парламентарната квота.

По време на срещите са коментирани проблемите в областта на борбата с корупцията, като в този контекст са посочени решенията на ВСС за укрепване на професионалния капацитет, вкл. чрез увеличаване на щатната численост и подобряване за условия за работа в Специализирания наказателен съд, Апелативния специализиран наказателен съд, Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура. Засегнат е и въпросът за убийството на журналистката от Русе Виктория Маринова, като е изразена надежда за бързото и успешно разкриване на случая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд