Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира шест прокурори и един следовател, повиши на място в по-горен ранг двама прокурори и следовател и освободи от длъжност един следовател

10 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Силвия Тодорова Евстатиева – прокурор в Районна прокуратура – Ботевград; Мирослав Емилов Йосифов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив; Надежда Валериева Божилова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Валентина Валентинова Пенчовска – прокурор в Районна прокуратура – Враца; Щелиан Веселинов Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Евгения Георгиева Стефанова – прокурор в Районна прокуратура - Свиленград и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия проведе, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Петър Александров Петров – прокурор в Районна прокуратура – Монтана и прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането им „Много добра“.

Прокурорската колегия единодушно с 10 гласа „за“ върна на Комисията по атестирането и конкурсните изготвената комплексна атестационна оценка на Теодор Иванов Кърчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград за изготвяне на нова. Решението бе взето след изказвания на членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов и Пламена Цветанова, които посочиха, че при изготвяне на атестационна оценка на следовател Кърчев е констатирано влошаване на резултатите по редица показатели свързани с изпълнението на професионалната му дейност.

С решения от днес на място в по-горен ранг бяха повишени Стефка Николова Димитрова и Богдана Стефанова Тончева – прокурори в Софийска районна прокуратура; Гергана Христова Стоянова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна и Цветана Живкова Гогова-Иванова – прокурор в Районна прокуратура - Благоевград, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Боян Христов Петров от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, считано от 11.10.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд