Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Калин Кирилов Баталски за председател на Окръжен съд – Перник

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 14 гласа „за“ единодушно избра Калин Кирилов Баталски за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник.

Съдия Баталски има над 18 години юридически стаж, от които 17 години в органите на съдебната власт като съдия. В периода 01.09.1998-30.08.1999 г. той е съдебен кандидат в Окръжен съд - Перник, след което е съдия изпълнител в Районен съд - Радомир. На 19.10. 2000 г. встъпва в длъжност „районен съдия“ в Районен съд – Радомир, а от 03.07.2006 г. е негов административен ръководител. На 01.07.2016 г., след спечелен конкурс той е назначен като съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Като кандидат за член на ВСС през 2017 г. той спечели значителна подкрепа от съдиите в страната.  

Съдия Баталски посочи, че е мотивиран да кандидатства за председател на Окръжен съд – Перник, въз основа на натрупания професионален, административен и житейски опит, добрите взаимоотношения с магистратите от този съд, в който е започнала като съдебен кандидат, както и от съдебния район. Той посочва също желанието си за непрекъснато усъвършенстване и професионално развитие.

В представената Концепция за стратегическо управление на Окръжен съд – Перник, кандидатът набелязва като цели запазването на постигнатите добри стандарти в организацията на дейността на съда и подобряването им с оглед постигане на по-високо качество на правораздавателната дейност, както и на по-бързо, прозрачно и достъпно правосъдие; повишаване на квалификацията и мотивацията на съдиите и съдебните служители; подобряване на образа на съда в обществото и повишаване на доверието към съдебната система.

Въпроси към кандидата поставиха Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Атанаска Дишева – членове на Съдийската колегия и Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд. Те поискаха становището му за ролята на административния ръководител за отстояване на независимостта на съдиите, подложени на медийни атаки, как би формирал управленски екип, ако бъде избран, каква ще бъде реакцията му, ако получи информация за корупционна практика на магистрат в съда, относно натовареността на съда и използваната Система за измерване на натовареността на съдиите, както и за възможността за преструктуриране на съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Перник.

Кандидатурата на Калин Баталски бе подкрепена от Боряна Димитрова, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, Атанаска Дишева и Олга Керелска – членове на ВСС, както и от Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд. Те се мотивираха с показаните от съдия Баталски задълбочено познаване на проблемите в съдебната власт и визия за решаването им,  висок професионализъм и доказан административен опит, както и личните му качества на диалогичен, човечен и етичен. Изтъкнати бяха получените от него подкрепа и доверие на магистратите от Пернишния съдебен район и от цялата страна при в проведената миналата година процедура за избор на членове на ВСС. Отличени бяха представената от него концепция за управление на съда и рационалността на посочените в нея идеи.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд