Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени заповед за налагане на дисциплинарно наказание на Христо Тотев Христов – съдия в Районен съд – Габрово

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 14 гласа „за“ на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отмени наложеното от Пламен Денев – административен ръководител на Районен съд – Габрово със Заповед № РД-11-208/04.06.2018 г., дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“, на Христо Тотев Христов – съдия в Районен съд – Габрово.

Административният ръководител на Районен съд – Габрово е приел, че магистратът е допуснал нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 2, приложение първо от ЗСВ – действие, с което неоправдано е забавил производството по гражданско дело. В заповедта е посочено, с определение от 02.03.2018 г. съдия Христов се е самоотвел от разглеждане на гражданско дело № 390/2016 г., без да е направено искане за отвод на определения съдия-докладчик от страните, което е в разрез с процесуалния закон и неоправдано е довело до забавяне на производството по делото.

Дисциплинарно привлеченият съдия е дал писмени обяснения, в които изтъква като причина за отвеждане от разглеждане на делото, постъпила молба от страна по делото, която е изразила съмнение за предубеденост на съдията.

Съдийската колегия на ВСС прие, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на съдия Христов е незаконосъобразна. Обърнато бе внимание, че към момента на образуване на дисциплинарното производство не е имало забавяне на съдебното производство, което да е резултат от действията на съдията. Колегията не възприе преценката на административния ръководител, че постановлението за отвод на съдия Христов е довело до забавяне на гражданското дело.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд