Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС потвърди заповед за налагане на дисциплинарно наказание на Росица Бузова – съдия Административен съд – София-град

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди Заповед № А3-41/06.04.2017 г. на Радостин Радков – административен ръководител на Административен съд – София-град, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т.1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София град.

Съдийската колегия на ВСС взе предвид, че Заповедта е издадена във връзка с препоръки, дадени с акт на Инспектората на ВСС за резултати от проверка по спазването на срока за постановяване на решения по чл. 172, ал. 1 и чл. 221, ал. 1 от АПК и чл. 13 от ГПК на I отделение, 21-ви състав и като съдия-докладчик в III касационен състав, с оглед установени нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ.

Съдийската колегия разгледа Заповедта е във връзка с Решение № 9953 от 19.07.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – II колегия, по административно дело № 6144/2018 г., с което се оставя в сила Решение № 2752 от 01.03.2018 г. по административно дело № 11977/2018 г. на ВАС, 6-то отделение. Петчленният състав на ВАС е потвърдил решение на 6-то отделение на същия съд, с което е отменено решение на Съдийската колегия на ВСС по  т. 5.1 по протокол № 34/12.09.2017 г., с което не е потвърдено наложеното на Росица Бузова – съдия в Административен съд – София-град, дисциплинарно наказание „забележка“, отменено е решение по т. 5.2 по същия протокол на СК, с което е върната преписката на административния ръководител на Административен съд – София-град за преценка относно издаване на заповед за „обръщане на внимание“, а преписката е върната на административния орган за решаване по същество в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд