Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира шестима съдии и повиши в ранг петима магистрати

11 октомври 2018 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194, т. 4 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ проведе извънредно атестиране на Алексей Боянов Трифонов – съдия в Апелативен съд – София, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията остави без уважение предложението за извънредно атестиране на Иван Стоянов Ченков – административен ръководител – председател на Районен съд – Котел. Взето бе предвид становището на Комисията по атестирането и конкурсите, която е установила, че последното атестиране на съдия Ченков е периодично, проведено е с решение на ВСС по протокол № 7/12.02.2015 г. и е приета комплексна оценка „добра“.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ проведе предварително атестиране на Десислава Георгиева Петрова – съдия в Районен съд – Чепеларе, като прие комплексна оценка „много добра“. Предварително атестиране е проведено също на Ана Иванова Илиева – съдия в Районен съд – Плевен, за която е приета комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на Атанас Василев Славов – съдия в Окръжен съд – Варна, Любомир Луканов Луканов – съдия в Административен съд – Бургас, като прие за всеки от тях комплексна оценка „много добра“.

Съдийската колегия прие на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ комплексна оценка „много добра“ на Венелин Димитров Николаев – съдия в Районен съд – Плевен, който на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост.

На основание чл. 234 от ЗСВ Колегията повиши Ива Спасова Димова – съдия в Окръжен съд – Габрово, на място в по-горен ранг „съдия в Апелативен съд“, Владислава Александрова Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит на място в по-горен ранг „съдия в Окръжен съд“. На същото основание са повишени Кремена Николаева Големанова и Пламен Николаев Попов – съдии в Окръжен съд – Габрово, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Колегията остави без уважение предложението на Красимир Маринов Димитров – съдия в Районен съд – Плевен, за повишаването му на място в по-горен ранг „съдия в Апелативен съд“, като на основание чл. 234 от ЗСВ го повиши на място в по-горен ранг „съдия в окръжен съд“, считано от датата на вземане на решението. Той е бил следовател в Окръжна следствена служба – Плевен, а през 2006 година е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Плевен.

Съдийската колегията на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ проведе периодично атестиране на Валентин Димитров Петров – съдия в Районен съд – Ардино, и прие комплексна оценка „добра“ – 93 точки. Колегията прие частично неговите възражения срещу предложената от КАК оценка, след като на основание чл. 205, ал. 2 от Закона за съдебната власт, изслуша възражението на съдия Петров, срещу изготвената му комплексна оценка. Колегията прекрати откритата с решение по протокол № 32/09.07.2018 г., т. Р-5.3, процедура за извънредно атестиране на Асен Владимиров Попов – съдия в Окръжен съд – Варна. Той е поискал писмено да бъде прекратено извънредното му атестиране като е заявил желание да спре участието си в конкурса за повишаване и заемане на две длъжности „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд