Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Татяна Генова Митева на длъжността „заместник-председател“ на Окръжен съд – Ловеч

11 октомври 2018 година

На основание чл. 175, ал. 7, изречение първо от Закона за съдебната власт, Съдийската колегия на ВСС освободи Евгения Павлова Иванова – съдия в Окръжен съд – Ловеч, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Ловеч.

Колегията назначи на основание чл. 168, ал. 2 на ЗСВ Татяна Генова Митева – съдия в Окръжен съд – Ловеч, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Ловеч.

Предложение за двете назначения е направено от Милена Вълчева – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч, във връзка с депозирана на 21.06.2018 г. молба от Евгения Петрова. С решението на Съдийската колегия съдия Павлова е преназначена на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ на заеманата преди назначаването ѝ за „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Ловеч, длъжност „съдия“ в същия съд. Назначението се прави, считано от датата на встъпване на Татяна Митева в длъжността „заместник-председател“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд