Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Пенка Бенева Китанова – съдия в Апелативен съд – Велико Търново

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Пенка Бенева Китанова – съдия в Апелативен съд – велико Търново, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Янко Манолов Янев – председател на Административен съд – Велико Търново. Той се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Китанова – над 41 години, от които над 29 години в съдебната система. Посочва се много добрата ѝ професионална подготовка, която намира отражение в постигнатите високи резултати в дейността на съдия по гражданско и търговско право, като за последните три години са потвърдени 89% от делата с извършен инстанционен контрол. С работата си като заместник-председател на съда, с притежаваните организационни умения, тя е допринесла за постигнатите в съда високи резултати по бързина и качество на правораздаването. Съдийската колегия на ВСС освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Пенка Китанова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Велико Търново, считано от 12.10.2018 г. Решението е обосновано с предстоящото пенсиониране на г-жа Китанова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд