Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага да се разкрие една длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт предлага на Пленума на ВСС да съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, считано от датата на вземане на решението.

На същото основание Колегията предлага Пленумът да разкрие на въз основа на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог, считано от датата на вземане на решението до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. Предложението се внася за разглеждане и произнасяне в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 18.10.2018 г.

Решенията са взети с подкрепата на 10 членове на Колегията, като 4-ма гласуваха против.

Предложение за трансформацията на длъжността „съдия“ е направено от Комисията по атестирането и конкурсите с оглед необходимостта от устройване на административния ръководител – председател на Районен съд – Разлог, предвид подадената от него оставка и липсата на свободна длъжност в органа, на която да бъде преназначен. КАК намира за целесъобразно разкриването на нова щатна длъжност за съдия в Районен съд – Разлог.

Съдийската колегия на ВСС не подкрепи предложение да се разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла, считано от датата на вземане на решението. Против предложението гласуваха 12 членове на Колегията, а го подкрепиха двама.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд