КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 30
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 11 ОКТОМВРИ 2018 г.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА 
(На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет) 
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет) 
Откриване на заседанието – 09.43 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:

34. Проект на решение по кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2018 г., с краен срок за изпращане на кандидатурите до МВнР - 19.10.2018 г. 
Внася: Дирекция „Международна дейност“ 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник 
Кандидат: 
- Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с ранг „съдия в АС“ (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 47/28.11.2013 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 14 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Калин Кирилов Баталски – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, на длъжността „административен ръководител – председател на Окръжен съд-Перник“, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Дупница 
Кандидати: 
- Иван Божиков Димитров – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 03/22.01.2015 г., комплексна оценка „Много добра“) 
- Мая Василева Гиздова – съдия в Районен съд – Дупница, с ранг „съдия в АС“ (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 13/10.03.2016 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА провеждането на избора за заседанието на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, насрочено за 06.11.2018 г. 
(Кандидатите са уведомени лично) 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

3. ОТНОСНО: Заповед № РД-11-208/04.06.2018 г. на Пламен Денев – административен ръководител на Районен съд - Габрово, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт - „забележка“, на Христо Тотев Христов – съдия в Районен съд - Габрово

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, ОТМЕНЯ, наложеното със Заповед № РД-11-208/04.06.2018 г. на Пламен Денев – административен ръководител на Районен съд - Габрово, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Христо Тотев Христов – съдия в Районен съд - Габрово. 
3.2. ПРИЛАГА Заповед № РД-11-208/04.06.2018 г. на Пламен Денев – административен ръководител на Районен съд - Габрово, ведно с решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, към кадровото дело на съдията. 
4. ОТНОСНО: Произнасяне по заповед на административния ръководител на Административен съд София-град, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка“, на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд София-град, във връзка с решение № 9953 от 19.07.2018 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – ІІ колегия, по адм. дело № 6144/2018 г., с което оставя в сила Решение № 2752 от 01.03.2018 г. по адм. дело № 11977/2018 г. на ВАС, 6-то отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ПОТВЪРЖДАВА наложеното със Заповед № АЗ-41/06.04.2017 г. на Радостин Радков – административен ръководител – председател на Административен съд София-град, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ - „забележка”, на Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София-град. 
4.2. Заповед № АЗ-41/06.04.2017 г. на Радостин Радков – административен ръководител – председател на Административен съд – София-град, ведно с решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да се приложат към кадровото дело на съдията.

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

5. ОТНОСНО: Изслушване на Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” във връзка с постъпило възражение срещу изготвена комплексна оценка за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Валентин Димитров Петров – съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка. 
5.2. УВАЖАВА частично възражението на Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, срещу изготвената му комплексна оценка за периодично атестиране, като определя както следва: 
- в част VI, т. 2 на ЕФА по критерия „умения за анализ на правнорелевантните факти“ – оценка от 18 (осемнадесет) точки; 
- в част VII, т. 2 по критерия „умения за водене на съдебно заседание и съставяне на протокол“ – оценка от 7 (седем) точки; 
- в част VII, т. 3 по критерия „администриране на дела и жалби, подготовка за съдебно заседание“ – оценка от 10 (десет) точки; 
- в част VII, т. 4 по критерия „брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актове; потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени съдебни актове, изцяло или частично, и основанията за това“ – оценка от 5 (пет) точки. 
5.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
5.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“ – 93 (деветдесет и три) точки на Валентин Димитров Петров - съдия в Районен съд - Ардино, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

6. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Ловеч за освобождаване на съдия Евгения Павлова Иванова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ на Окръжен съд – Ловеч, и назначаване на Татяна Генова Митева - съдия в Окръжен съд – Ловеч, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд – Ловеч

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал.7, изр. 1 от ЗСВ, Евгения Павлова Иванова - съдия в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд – Ловеч. 
6.2. НАЗНАЧАВА, на основание 168, ал. 2 от ЗСВ, Татяна Генова Митева - съдия в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС. 
6.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Евгения Павлова Иванова на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Ловеч длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Ловеч, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване на Татяна Генова Митева - съдия в Окръжен съд – Ловеч, в длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Окръжен съд - Ловеч. 
7. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Радостина Владимирова Данаилова за освобождаване от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд и назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Радостина Владимирова Данаилова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, считано от 15.10.2018 г. 
7.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 2 от ЗСВ, Радостина Владимирова Данаилова на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от 15.10.2018 г. 
8. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Пенка Бенева Китанова - съдия в Апелативен съд - Велико Търново, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Пенка Бенева Китанова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 12.10.2018 г. 
10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Пенка Стоянова Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 16.10.2018 г. 
11. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Мариана Иванова Хитева - Паунова - съдия в Апелативен съд - Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
12. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Мариана Иванова Хитева - Паунова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 18.10.2018 г. 
13. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Николай Христофоров Христов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 18.10.2018 г. 
14. ОТНОСНО: Проект на решение за съкращаване 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд - Севлиево и разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог във връзка с молба от Димитър Иванов Думбанов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Разлог

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд - Севлиево, считано от датата на вземане на решението. 
14.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Разлог, считано от датата на вземане на решението, до заемане на длъжността „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Разлог. 
14.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 18.10.2018 г., за разглеждане и произнасяне. 
15. ОТНОСНО: Проект на решение за разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла, във връзка със становище от Атанас Василев Димитров – младши съдия в Окръжен съд – Русе

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА предложението на Комисията по атестирането и конкурсите Пленумът на ВСС да разкрие, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Бяла. 
16. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 4 длъжности „съдия“ във Върховен касационен съд - наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 49/05.12.2017 г. (обн. ДВ, бр. 1/02.01.2018 г.), (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/02.10.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. Не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да опорочават конкурсната процедура. 
16.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Красимира Георгиева Медарова - съдия в Апелативен съд – София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд – наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
16.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Невена Иванова Грозева-Недева – съдия в Апелативен съд – София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
16.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Бонка Василева Янкова - съдия в Окръжен съд – Търговище, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
16.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Надежда Стефанова Трифонова - Велева - съдия в Апелативен съд – София, в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд - наказателна колегия, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
16.6. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – наказателна колегия, както следва: Даниел Атанасов Луков, Петя Николаева Колева-Рушанова, Елена Кръстева Каракашева, Деница Вълева Вълкова-Петкова, Димитрина Ангелова Йорданова, Мария Митева Лалова, Татяна Валентинова Грозданова-Чакърова, Величка Асенова Цанова-Гечева, Карамфила Ранкова Тодорова, Кристина Иванова Тодорова, Вера Цветкова Кънева, Вера Станиславова Чочкова, Веселина Петкова Вълева, Камен Василев Иванов, Силвия Александрова Цанкова-Захариева, Мая Петрова Йорданова, Михаела Христова Буюклиева, Анелия Маринова Игнатова, Даниела Бориславова Врачева, Стефан Йорданов Илиев, Десислав Светославов Любомиров, Даниела Росенова Иванова, Румен Любенов Петков, Красимир Маринов Димитров. 
(В гласуването по отношение на кандидата Румен Любенов Петков не участва Атанаска Дишева, поради направен отвод) 
16.7. ВЪЗЛАГА, на повишените съдии ДА ДОВЪРШАТ започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела. 
17. ОТНОСНО: Проект на решение за отмяна на решения на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 28/25.09.2018 г., т. 8 за спиране на производствата във връзка приложението на разпоредбата на чл. 193 ал. 6 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
18. ПРЕКРАТЯВА откритата с решение по протокол №23/09.07.2018 г., т. Р-5.3, процедура за извънредно атестиране на Асен Владимиров Попов - съдия в Окръжен съд – Варна, поради депозиран отказ от участие в конкурс. 
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Алексей Боянов Трифонов - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Алексей Боянов Трифонов - съдия в Апелативен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
20. ОСТАВЯ без уважение предложението за извънредно атестиране на Иван Стоянов Ченков - административен ръководител - председател на Районен съд – Котел. 
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Десислава Георгиева Петрова - съдия в Районен съд - Чепеларе. 
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Георгиева Петрова - съдия в Районен съд - Чепеларе. 
22. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Ана Иванова Илиева - съдия в Районен съд - Плевен. 
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ана Иванова Илиева - съдия в Районен съд - Плевен. 
23. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия в АС”. 
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Василев Славов - съдия в Окръжен съд - Варна, с ранг „съдия в АС”. 
24. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Любомир Луканов Луканов - съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любомир Луканов Луканов - съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
25. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Венелин Димитров Николаев - съдия в Районен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
25.1. Венелин Димитров Николаев - съдия в Районен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ива Спасова Димова - съдия в Окръжен съд - Габрово, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Кремена Николаева Големанова - съдия в Окръжен съд - Габрово, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Пламен Николаев Попов - съдия в Окръжен съд - Габрово, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владислава Александрова Цариградска - съдия в Районен съд - Луковит на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
30. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд - Плевен, за повишаването му на място в по-горен ранг „съдия в АС“. 
30.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимир Маринов Димитров - съдия в Районен съд – Плевен, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
31. ОТНОСНО: Предложениe за изменение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за следващо заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
32. ОТНОСНО: Провеждане на гласуване за попълване състава на Комисията по атестирането и конкурсите, за Радка Димитрова Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен, предложена от Пленума на Върховния касационен съд за член на комисията (отложено с решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/02.10.2018 г., т. 36.1)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. ПРИЕМА, че участието на член на Комисията по атестирането и конкурсите в цялостната дейност на комисията и участието му в конкурсни процедури е „конфликт на интереси“. 
32.2. ВКЛЮЧВА В СЪСТАВА на конституираната постоянна Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС Радка Димитрова Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен, предложена от Пленума на Върховния касационен съд. 
33. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение и допълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/02.10.2018 г., т. 36, касаещо конституирането на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решението си по Протокол № 29/02.10.2018 г., като включва т. 36.4 със следното съдържание: „Препоръчва на административните ръководители да не разпределят дела на съдиите, избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като наказателните съдии следва да довършат висящите наказателни дела, на които към момента на конституиране на комисията е даден ход на съдебното следствие“. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

34. ОТНОСНО: Проект на решение по кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2018 г., с краен срок за изпращане на кандидатурите до МВнР - 19.10.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

34.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град, за участие в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2018 г., за позиции „Служител по правни въпроси (Legal officer (administration) - Ref. №: EK 40035)“ и „Служител по мобилен мониторинг (правосъдие) – (Mobile monitor (justice) - Ref. №: EK 40091)“. 
34.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Mеждународна дейност“ в АВСС да изпрати онлайн формуляра на кандидата до дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането му по съответния ред по електронен път. 

Закриване на заседанието – 15.43 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Таня Младенова 
Невенка Шопска 
Катя Симова 
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ: /п/ 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
12.10.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд