ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 18 октомври 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Изслушване на главния директор на ГД „Охрана“ в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 16/07.06.2018 г., т. 1.5.
* * * * *
2. Проект на решение за съкращаване на 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево и разкриване на 1 (една) длъжност „съдия“ в Районен съд – Разлог във връзка с молбата на Димитър Иванов Думбанов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Районен съд – Разлог.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
3. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсна комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – Наказателна колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на мебели за наказателно деловодство и архив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение относно възнаграждения на членовете на конкурсната комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – Гражданска колегия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за представителни разходи във връзка с честване на 140 годишнината от създаването на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за закупуване на 72 броя акумулаторни батерии.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение за корекция на бюджетите на органите на съдебната власт по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
16. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение за корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение за вътрешно компенсирана промяна по бюджета на Районен съд гр. Дупница за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
20. Проект на решение относно Решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 24/26.09.2018 г., т. 2, във връзка с предложение за оптимизиране структурата на районните прокуратури (т. II – т. VII от предложение с изх. № 832/04.07.2018 г. на Главния прокурор).
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение относно предоставяне на услуга достъп до интернет за нуждите на ВСС и неговата администрация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение за изменение и допълнение на Амортизационната политика на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение относно осигуряване на средства за задължителни периодични медицински прегледи и средства за преглед на очите, оценка на състоянието на зрението, както и за корекция на зрението на работещи с видеодисплеи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение относно абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация и на ВиК инсталацията в сградата на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение относно абонаментна поддръжка на дизелов генератор модел TJ94DW, сериен номер СВМ1997, намиращ се в сградата на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение относно обобщена справка за усвояване на средствата по проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на Висшия съдебен съвет към 30.09.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

27. Проект на решение за упълномощаване на Главния прокурор, в качеството му на възложител по ЗУТ, за обект „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“ и осигуряване на средства за изработване на оценка на съответствието на инвестиционния проект.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
28. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет за сключване на договор с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата, гр. Карлово, ул. “Димитър Събев” № 4“, във връзка с предстоящо стартиране на строително-монтажни работи.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
29. Проект на решение за даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Оборище“, ул. „Калиманци“ № 7, в управление на ВСС за нуждите на ПРБ.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

30. Проект за изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в НИП.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
31. Проект на решение за определяне на представители за участие в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
32. Проект на решение за упълномощаване на процесуален представител на дирекция „Правна“.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

33. Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Концепция за централизиран регистър на административно наказателните производства на централните и териториални държавни органи на изпълнителната власт.
Внася: Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии“
34. Проект за изменение на Правила относно придобиването на хардуер и софтуер /компютърна техника, принтери, скенери, озвучителни и звукозаписни системи за съдебни зали и програмни продукти/ и за необходимостта от назначаване и/или отпускане на щат за системни администратори в органите на съдебната власт, приети от Висшия съдебен съвет по протокол № 23/05.06.2014 г.
Внася: Комисия “Професионална квалификация и информационни технологии“
* * * * *
35. Промяна в състава на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми, създаден с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 38/02.07.2015 г., т. 69.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
36. Промяна на представител на Висшия съдебен съвет в Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Добро управление“.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
15 октомври 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд