Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие информация за усвояването на средства по ОПДУ

18 октомври 2018 години

Пленумът на ВСС прие обобщена справка за усвояването на средствата по седем проекти по Оперативна програма „Добро управление“ на ВСС към 30.09.2018 г. Отчетените проекти са: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и създаване на стандарти за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им“, „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно производство, вкл. и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“, „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на гражданите до информация, е-услуги и е-правосъдие“ и „Ефективен достъп до правосъдие“. Общият бюджет на проектите е 8 135 241,40 лв., трансферираните средства са в размер на 819 347,67 лв., а изразходваните – 861 125, 52 лв.

Посочено бе, че е удължен до месец март 2019 г. срокът за изпълнение на проект „Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и създаване на стандарти за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им. С една година е увеличен срокът за изпълнение на проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на гражданите до информация, е-услуги и е-правосъдие“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд