Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде пълномощия на представляващия Съвета и главния прокурор във връзка с имоти на съдебната власт

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Съвета да сключи договор с „Деметра проект“ ООД, автор на инвестиционен проект за осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата – гр. Карлово“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие за придобиване безвъзмездно в управление на ВСС, за нуждите на Прокуратурата на Република България, недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент в гр. София на ул. „Калиманци“. За решението ще бъде уведомен областният управител на Област София с оглед предприемане на последващи действия за предоставяне на жилището по реда на Закона за държавната собственост и ППЗДС в управление на ВСС, за нуждите на ПРБ.

Пленумът упълномощи главния прокурор, с право да преупълномощава, да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационните дружества, като подава заявления, получава документи, съгласува документация и сключва договори за присъединяване към техническата инфраструктура за обект „Проектиране на преустройството на сгради за нуждите на ПРБ, находящи се на ул. „Монтевидео“ и ул. „Народно хоро“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд