Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави допълнително финансиране на органи на съдебната власт

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие за извършване на вътрешно компенсирани промени между бюджетите на органите на съдебната власт за 2018 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“. Актуализацията се прави за компенсиране на установен през месец април недостиг на средства за цялата година. След приключване на деветмесечието на 2018 г. е извършен анализ на бюджета по този параграф, който показва намаляване на недостига. Изготвено е предложението той да бъде покрит със средства от неразпределен резерв по § 01-00 и с ресурс от бюджета на ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА“.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се изплатят определените възнаграждения на членовете на две конкурсни комисии по обявените с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 49/05.12.2017 г. конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд в Наказателната и в Гражданската колегия. В тази връзка се увеличават бюджетите на ВКС и на Окръжен съд – Перник. Възнагражденията на хабилитираните членове на конкурсната комисия ще бъдат изплатени от бюджета на ВСС за 2018 г.

С цел обезпечаване на средства за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и Закона за съдебната власт Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на Районен съд – Своге, Районен съд – Исперих, Районен съд – Мадан, Апелативен съд – Пловдив и Административен съд – София-град, Софийския районен съд, Районен съд – Велико Търново, Окръжен съд – Габрово, Районен съд – Тутракан, Апелативен съд – София.

С решение на Пленума са направени корекции по бюджета на ВСС и на Районен съд – Стара Загора, за осигуряване на средства за закупуване на мебели за наказателно деловодство и архив. Увеличени са бюджетите на Окръжен съд – Габрово за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации, на Районен съд – Ботевград за закупуване на 72 броя акумулаторни батерии, на Районен съд – Дупница за изграждане на пожароизвестителна и звукооповестителна системи.

Пленумът на ВСС увеличи бюджета на Окръжен съд – Варна във връзка с честване на 140-годишнината от създаването на съда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд