ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
24 октомври 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Перник
Кандидати:
- Бисер Игнатов Ковачки - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Перник;
- Галина Иванова Антова - прокурор в Окръжна прокуратура - Перник.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

2. Проект на решение относно Решение № 299/18.07.2018 г., постановено по административно дело № 108/2018 г. по описа на Административен съд – Велико Търново.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС”

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Предложение от Главния прокурор за обсъждане решенията на Общото събрание на прокурорите във Върховна административна прокуратура от 18.09.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение по заповед на Главния прокурор за свикване на Общо събрание на прокурорите от Върховна касационна прокуратура за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за одобряване на поименен списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол №6/21.02.2018 г. (oбн. ДВ бр. 19/02.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне на поименния състав на конкурсна комисия по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №6/21.02.2018 г. (oбн. ДВ бр. 19/02.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за одобряване на поименен списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №6/21.02.2018 г. (oбн. ДВ бр. 19/02.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за определяне на поименния състав на конкурсна комисия по конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №6/21.02.2018 г., (oбн. ДВ бр. 19/02.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за одобряване на поименен списък на хабилитирани преподаватели по наказателно право, както и списък на магистрати от Национална следствена служба, за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №6/21.02.2018 г. (oбн. ДВ бр. 19/02.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №6/21.02.2018 г.(oбн. ДВ бр. 19/02.03.2018 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за поощряване на Кирил Николов Василев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Смолян, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303 ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по молбата на Кирил Николов Василев за освобождаване от заеманата длъжност „завеждащ Окръжен следствен отдел“ на Окръжна прокуратура - Смолян и от длъжността „следовател“, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по молбата на Веселин Трендафилов Мартински за освобождаване от заеманата длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 24.10.2018 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за отмяна на решение на ПК на ВСС по протокол № 20/11.07.2018 г. и определяне на Димитър Франтишек Петров – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура за изпълняващ функциите на административен ръководител на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по молбата на Венета Димитрова Стефанова - Иванова - прокурор в Районна прокуратура – Бургас, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6, от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Бургас. (конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 05/08.06.2016 г., ДВ, бр. 46/17.06.2016 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение по молбата на Владимир Цветелинов Колев - прокурор в Районна прокуратура – Шумен, за назначаване, на основание
чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура - Разград. (конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 05/08.06.2016 г., ДВ, бр. 46/17.06.2016 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по молбата на Мария Иванова Николова - прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване, на основание
чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура. (конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 05/08.06.2016 г., ДВ, бр. 46/17.06.2016 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение по молбата на Даниела Зефирова Андреева - прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, за назначаване, на основание
чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури. (конкурс, обявен с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 05/08.06.2016 г., ДВ, бр. 46/17.06.2016 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение по молбата на Пламен Георгиев Райнов - прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, за назначаване, на основание
чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, на длъжност „прокурор" в Софийска градска прокуратура. (конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол
№ 17/02.04.2015 г., ДВ, бр. 28/17.04.2015 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение по молбата на Златко Христов Каракачанов - прокурор в Софийска районна прокуратура, за назначаване, на основание
чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура или Окръжна прокуратура - София (конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол № 17/02.04.2015 г., ДВ, бр. 28/17.04.2015 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение по молбата на полковник Антон Иванов Мицов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура - София, за назначаване, на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури (конкурс, обявен с решение на ВСС по протокол №17/02.04.2015 г., ДВ, бр. 28/17.04.2015 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за периодично атестиране на Десислава Иванова Стоименова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Ихтиман.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за периодично атестиране на Десислава Василева Христова - прокурор в Районна прокуратура – Севлиево, във връзка с решение на КАК-ПК по протокол № 15/08.05.2018 г., т. П-20.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за периодично атестиране на Илия Иванов Славов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Пловдив за повишаване на Асен Ангелов Илиев - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив, с ранг „прокурор ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

26. Проект на решение за определяне на броя и видовете длъжности на съдебните служители в администрациите на окръжните прокуратури, районните прокуратури и териториалните отделения.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

27. Проект на решение по предложението на Главния прокурор за актуализиране на работните заплати на служителите от Бюрото по защита при главния прокурор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
19 октомври 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд