Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Ангел Маврев Момчилов за административен ръководител на Административен съд – Кърджали

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушна с 14 гласа „за“ избра Ангел Маврев Момчилов за административен ръководител на Административен съд – Кърджали. Другият кандидат в изборната процедура Иван Илиев Йорданов – съдия в Районен съд – Крумовград не получи нито един глас в своя подкрепа.

Ангел Момчилов има над 17 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалният му стаж на съдия започва през 2000 г. в Районен съд – Кърджали, в периода от 2003 г. до 2014 г. е заместник-административен ръководител, а от 07.08.2014 г. до настоящия момент е председател на съда.

В Концепцията си за стратегическо управление Ангел Момчилов определя като основни цели постигане на оптимален баланс между сроковете за приключване на делата и качество на правораздаване, както и намаляване броя на отменените и изменените съдебни актове спрямо потвърдените такива. Акцентирано е върху следните направления: материално-техническа обезпеченост и информационно модернизиране; кадрова обезпеченост; съдебна администрация; въвеждане на електронни услуги и извършване на процесуални действия в електронна форма; организация по образуването и движението на делата; пряко участие на съдиите в управлението на съда; повишаване професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители, управление на финансовите ресурси; антикорупционни процедури; връзки с обществеността.

Сред предложените конкретни мерки са постепенно преминаване към електронен обмен на документи и осъществяване на процесуални действия в електронна форма - връчване на призовки, книжа и съобщения; промяна на групите в системата за случайно разпределение на делата, като в групата „административни дела“ се въведат подгрупи по видове дела. Предвижда се извършване на преценка, доколко ранговете на всеки един от съдиите са съответни на осъществяваната от тях правораздавателна дейност, получената комплексна оценка от последното атестиране, прослужените на длъжността години и юридическия стаж.

Съдия Момчилов посочи, че от създаването на Административния съд до момента не са извършвани проверки за корупция и не са подавани сигнали за такива и в този смисъл усилията ще бъдат насочени към стриктно спазване на утвърдените антикорупционни процедури.

В областта на връзките с медиите той предвижда създаване на трайна комуникация със средствата за масова информация, въвеждане на „обратна връзка“ за изследване на общественото мнение как работи съда, модернизация на интернет сайта, включване в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, и провеждане на Ден на отворените врати, поне два пъти годишно.

Въпроси към кандидата зададоха председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева и Олга Керелска във връзка с процента на натовареност, с която ще участва в правораздавателната дейност; възможностите за преодоляване на противоречивата практика между Административен съд – Кърджали и Административен съд – Смолян по прилагането на Закона за движение по пътищата; постигнатите резултати в настоящия му мандат на административен ръководител, неизпълнените цели и положителната практика, която би пренесъл в дейността си през предстоящия мандат; очакванията му за промяна в натовареността на съда след 01.01.2019 г., предвид промените в АПК. Коментирани бяха визията на съдия Момчилов за ролята на административния ръководител в отстояване независимостта на съдиите при осъществяване на правораздавателната им дейност; увеличената натовареност и необходимостта от нови щатни длъжности за съдии; мнението му за прилаганата система за измерване на натовареността; личната му мотивация за заемане на длъжността и причините за увеличаване броя на делата оспорвани от Окръжната прокуратура.

Към кандидата са постъпили въпроси от Българския институт за правни инициативи, на които той е отговорил писмено.

Съдия Момчилов бе подкрепена от председателя на ВКС Лозан Панов, председателя на ВАС Георги Чолаков и членовете на Колегията Атанаска Дишева и Олга Керелска, които се позоваха на неговата концепция и представяне при изслушването му, като посочиха, че кандидатът познава в детайли дейността на Административен съд – Кърджали, има ясна визия за развитието му, целите му са конкретни и мотивирани, и притежава административен опит.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд