Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в Районен съд – Тутракан, Районен съд – Троян, Административен съд – Добрич, Административен съд – София област и Административен съд – Плевен

23 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители в Районен съд – Тутракан, Районен съд – Троян, Административен съд – Добрич, Административен съд – София област и Административен съд – Плевен. Към датата на откриване на процедурата свободна е длъжността в Районен съд – Тутракан, а в останалите съдилища мандатите на настоящите председатели изтичат в периода 20.12.2018 г. – 06.01.2019 г.  В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител, ведно с изискуемите документи. Решението на Съдийската колегия ще се обнародва в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд