Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия реши на 08.12.2018 г. да се проведе писменият изпит в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен по протокол № 14/08.05.2018 г.

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на ВСС определи, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Колегията по протокол № 14/08.05.2018 г. На конкурс са обявени 6 длъжности – по една в Районен съд – Провадия, Районен съд – Велинград, Районен съд – Средец, Районен съд – Козлодуй и две в Районен съд – Лом.

Изпитът ще се проведе на 08.12.2018 г. от 09.00 ч. в зала 292 на СУ „СВ. Климент Охридски“. Решението на Съдийската колегия ще се обнародва в “Държавен вестник“, ще се публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на ВСС.

С решение по протокол № 23/09.07.2018 г. Комисията по атестирането и конкурсите утвърди, на основание чл. 182, ал. 1 и ал. 3 от ЗСВ списъка на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса, като до писмен изпит са допуснати 106 души, отговарящи на законовите изисквания и конкурсните условия.

С решение от днес, Съдийската колегия одобри поименните списъци на хабилитирани преподаватели за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия, както и поименните списъци на магистрати от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ, съгласно изискванията на чл. 183, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия. 

Чрез жребий бе определен, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ, съгласно изискванията на чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 13, ал. 7 от Наредба № 1 от 09.02.2018 г., поименния съставна конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, както следва:

Редовни членове:

  • Радка Дражева-Първанова - представител на КАК – СК, съдия в Окръжен съд – Сливен, наказателна материя;
  • Карамфила Тодорова - съдия в Софийски градски съд – гражданска материя;
  • Татяна Митева - съдия в Окръжен съд – Ловеч, гражданска материя;
  • Бисера Максимова- Иванова – съдия в Окръжен съд – Търговище, гражданска материя;
  • проф. д.ю.н. Йонко Пунчев – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет и

Резервни членове:

  • Мина Топузова - представител на КАК – СК, съдия във ВКС наказателна материя;
  • Теодора Димитрова - съдия в Окръжен съд – Шумен, гражданска материя;
  • доц. д-р Бойко Рашков – хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС.
Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд