Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС промени правилата за определяне на и. ф. административен ръководител при изтекъл мандат

23 октомври 2018 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че в хипотезата на изтекъл мандат на административен ръководител, с решението за откриване на процедурата за избор на нов ръководител, Колегията може да приеме решение, с което след съгласие на ръководителя с изтекъл мандат, определя същия за изпълняващ функциите на административен ръководител до избора на нов, считано от датата на изтичане на мандата му. При изразено несъгласие, за и.ф. административен ръководител, се определя един от заместниците по старшинство и при съгласие, а при липса на заместник – от съдия, определен по старшинство, след изразено съгласие.

Колегията реши за случаите, когато в съответния орган на съдебната власт няма нито един съдия или нито един съгласен да изпълнява функциите на административен ръководител, предложението за определяне на изпълняващ функциите да се прави от административния ръководител на непосредствено по-горестоящия орган на съдебната власт, или от член на Съдийската колегия, със съгласие на съответния предложен за назначаване за и.ф. административен ръководител.

С решението от днес, Съдийската колегия отмени свое предходно решение по протокол № 45/07.11.2017 г., т. 9, според което в хипотеза на изтекъл мандат на административен ръководител, предсрочно прекратяване на мандата му или на отстраняването на административен ръководител, се действа по начина, указан в чл. 168, ал. 7, изречение трето от ЗСВ. Досега за и.ф. административен ръководител до избора на нов, Съдийската колегия определяше един от неговите заместници, а при липса на заместник-съдия, определен по старшинство. За случаите, когато в съответния орган на съдебната власт нямаше нито един съдия, предложението за определяне на и.ф. административен ръководител се правеше от административния ръководител на непосредствено по-горестоящия орган на съдебната власт или от член на Съдийската колегия.

Предложението за промяна по отношение определянето на и. ф. административен ръководител в хипотезата на изтекъл мандат е направено от Боряна Димитрова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ и е подкрепено от КАК, с мотивите, че промяната ще спомогне Съдийската колегия при вземане на решения за определяне на и.ф. административни ръководител да действа при условията на по-голяма оперативна самостоятелност.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд