Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС измени и допълни Правилата за работата си в частта, отнасяща се до Комисията по професионална етика

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за работата си в частта, отнасяща се до Комисията по професионална етика (КПЕ). Правомощията и дейността на Комисията са регламентирани освен в ЗСВ, в Правилника за организацията и дейността на ВСС и неговата администрация, Правилата за работа на Съдийската колегия на ВСС и Вътрешните правила за организацията и дейността на КПЕ към СК.

До влизането в сила на измененията в ЗСВ през 2016г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г. ) Комисията по професионална етика и превенция на корупцията е имала компетентности, значително по-широки от тези, с които разполага към момента КПЕ, включително: разглеждане на сигнали за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионалната етика и предоставяне резултатите от проверката на ВСС, събиране и анализ на информация за наличие на корупционни явления в органите на съдебната власт и предоставянето й на ВСС, уведомяване ВСС при сигнали на граждани и на държавни органи за прояви на корупция, както и при публикации в медиите.

След промените в ЗСВ през 2016 г. и разделянето на ВСС на две колегии, водещите правомощия на КПЕ се изразяват в извършване на проучвания, събиране на необходимата информация и изготвяне на становища относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт, както и на кандидатите за административни ръководители и кандидатите за заместник-административни ръководители (чл. 37, ал. 9 от ЗСВ). При осъществяване на своите правомощия съответната КПЕ се подпомага от комисиите по професионална етика в съдилищата, прокуратурите и Националната следствена служба, съгласно чл. 39б, ал. 4 от ЗСВ. Отделни функции на етичните комиси са регламентирани и в чл. 173, ал. 9, в чл. 186а, ал. , чл. 192, ал. 5, чл. 194б, ал. 3, чл. 95б във вр. с чл. 195а от ЗСВ - цитираните текстове също са свързани с осъществяване дейностите на комисията в нейните основни направления на компетентност – изготвяне на становища за професионалните и нравствени качества на участниците в конкурси за заемане на длъжности в органите на съдебната власт от една страна и проверки по сигнали за несъвместимост, от друга страна.

Действащата към момента нормативна уредба предвижда, че проверките за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, както и установяването на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, се извършват от Инспектората към ВСС (ИВСС) на основание чл. 54, ал. 1, т. 8 от ЗСВ. Заради значително ограничените от ЗСВ правомощията и функциите на КПЕ по отношение на жалбите и сигналите, адресирани до ВСС, се наложи промяна в Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, приети с решение на СК на ВСС по Протокол № 7/07.06.2016 г., изм. и доп. с решение на СК на ВСС по Протокол № 8/27.02.2018 г., в частта относно правомощията на КПЕ към СК, като същите се приведат в съответствие с разпоредбите на ЗСВ след неговата промяна (ДВ бр. 28/2016г.).

В новата редакция на чл. 19, ал. 2, т. 2 от Правилата за работа на Съдийската колегия отпадат досегашните правомощията на КПЕ по т. 3, т. 4 и т. 5, като текстът придобива следното съдържание:

„ …(2) Комисията:

2. разглежда:

а) сигнали, съдържащи данни за нарушения на нормите залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати във връзка с чл. 37, ал. 9 от ЗСВ – провеждане на конкурси и кариерно израстване;

б) сигнали във връзка с изготвянето на становища за нравствените качества на кандидатите за заемане на длъжности в органите на съдебната власт

в) сигнали, съдържащи данни за наличие на несъвместимост по отношение на съдии, по смисъла на чл. 195 от ЗСВ.“

След проведен дебат Съдийската колегия с 10 гласа „за“ и 4 гласа „против“ върна на КПЕ предложението за отмяна на чл. 19, ал. 2, т. 6 и т. 7 за произнасяне с оглед на проведените дебати и да се произнесе по предложението за отпадане на конкретните текстове, според които Комисията осъществява постоянен контрол по изпълнение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и изготвя предложения за периодичното му обновяване, и изготвя и приема Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика към съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд