Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преназначаване на седем съдии от окръжни съдилища в Софийски градски съд, Гражданско отделение

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на ВСС откри процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преназначаване на седем съдии от окръжни съдилища в Софийски градски съд, Гражданско отделение, както следва: по 1 щатна длъжност „съдия“ от Окръжен съд – Перник, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд - Добрич и по две щатни длъжности „съдия“ от Окръжен съд – Варна и Окръжен съд – Шумен.

Съдийската колегия указа на административните ръководители на посочените съдилища, че следва надлежно (с отразяване на дата и полагане на подпис от съответния съдия) да уведомят съдиите за възможността в 7 дневен срок от получавеното на решението на Колегията да подадат заявления с мотиви за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за СГС, Гражданско отделение.

В предложението от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“  е посочено, че СГС разглежда 40% от делата подсъдни на всички окръжни съдилища, като за 2017 г. са разгледани общо 44 970 броя дела, от които 37 942 са граждански и търговски дела. Щатната численост към 31.12.2017 г. е 164 бр., от които 124 щ.бр. граждански и търговски съдии и 40 щ.бр. за наказателни съдии. По данни на Комисията през 2017 г. във всички окръжни съдилища са разгледани 77 162 бр. граждански и търговски дела.

Общата натовареност на СГС е повече от 2,5 пъти над средната за страната, за периода средната натовареност по щат към дела за разглеждане за окръжните съдилища е 8,64 бр. дела месечно на 1 съдия, а в СГС е 22,85 бр. дела месечно, като за граждански и търговски съдии е 25,50 бр. дела месечно. През 2017 г. средната натовареност по щат по постъпили дела за окръжните съдилища е 7,46 бр., а за Софийски градски съд е 15,26 бр. дела месечно на един съдия.

През м. юли 2018 г., Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ извърши предварително проучване на магистратите, които желаят да се преместят по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в СГС. Процедурата е открита, след анализ на подадените 10 бр. заявления, както и на данните за натовареност, брой съдии и специализация на делата в окръжните съдилища, в които правораздават съдиите, депозирали заявленията за преместване Комисията е приела, че е налице възможност за откриване на процедура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд