Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преназначаване на трима съдии от окръжни съдилища в Специализирания наказателен съд

23 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за преназначаване на трима съдии от Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Благоевград и Окръжен съд – Монтана по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Специализирания наказателен съд и указа на административните ръководители на посочените съдилища, че следва надлежно (с отразяване на дата и полагане на подпис от съответния съдия) да уведомят съдиите в тях за решението на Съдийска и колегия и за възможността в 7 дневен срок от получавеното му да подадат заявления с мотиви за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за СГС, Гражданско отделение.

В предложението от Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" е посочено, че пез 2017 г. Специализираният наказателен съд е с натовареност по щат 31,14 бр. дела за разглеждане месечно на един съдия. Делата за разглеждане през 2017 г. са 7 099 бр., от които НОХД – 329 бр. и ЧНД – 6770 бр., т.е натовареността на съдиите е формирана основно от разглеждането на ЧНД. За останалите съдилища делът на делата от общ характер е 10%, а ЧНД – 60%. През 2017 г. средната натовареност по щат по постъпили дела за окръжните съдилища е 7,46 бр., а за СНС – 30,51 бр.

След проведено предварително проучване, през м. юли Комисия "Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика" е анализирала 6 бр. заявления, както и на данните за натовареност, брой съдии и специализация на делата в окръжните съдилища, в които правораздават съдиите към момента на депозиране на заявленията за преместване в Специализирание наказателен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд