Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Стандарти за независимостта на съдебната власт

23 октомври 2013 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Стандарти за независимостта на съдебната власт, съдържащи критериите, въз основа на които са очертани елементите на конституционните гаранции за „независимостта на съдебната власт“, както и критериите, при които се счита, че авторитетът и независимостта са накърнени.

Стандартите са изготвени в изпълнение на решение на Колегията по протокол № 14/08.05.2018 г., т. 36,4, с което е възложено на Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и на Цветинка Пашкунова – говорител на Съдийската колегия да предложат на проект на документа.

В изказването си г-жа Пашкунова - председател на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС и говорител на Съдийската посочи, че при изготвянето на Стандартите за независимост на съдебната власт е проучена относимата съдебна практика на Европейския съд по правата на човека, опита на Европейската мрежа на съдебните съвети, стратегически документи и решения на Съвета на Европа, Консултативните съвети на европейските съдии и прокурори, Венецианската комисия, Международната асоциация на съдиите и ООН.

В документа са очертани елементите на независимостта на съдебната власт и регламентираните в Конституцията и нормативните актове на Република България гаранции. Определени са критериите, при които се счита, че авторитетът и независимостта на магистратите са накърнени, както и конкретните форми на засягане на независимостта им от законодателната и изпълнителната власт, от медиите, от страни и участници в съдебното производство, както и от останалите представители на гражданското общество.

При изготвянето на документа е поставен акцент на принципа на разделението на властите и е отделено специално внимание на свободата на словото и свободата на изразяване на мнение. Направени са конкретни препоръки към органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, към медиите и професионалните организации за укрепване независимостта на съдебната власт и за издигане на доверието в правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд