КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 31
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 ОКТОМВРИ 2018 г.
 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАЩИ няма 
(На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет) 
Откриване на заседанието – 09.35 ч. 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:

 33. Проект на решение за одобряване състава на конкурсна комисия за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД), определена съгласно чл. 10 от Правилата за дейността на НСММСНД, по процедура, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 28/25.09.2018 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Административен съд - Кърджали 
Кандидати: 
- Ангел Маврев Момчилов - административен ръководител на Районен съд – Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 05/06.02.2018 г., комплексна оценка „Много добра“); 
- Иван Илиев Йорданов - съдия в Районен съд – Крумовград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 28/25.09.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 
За Ангел Маврев Момчилов - 14 гласа 
За Иван Илиев Йорданов - 0 гласа 
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Ангел Маврев Момчилов - административен ръководител на Районен съд – Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността административен ръководител-председател на Административен съд - Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

 ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

 2. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 42/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 42 по описа на Висшия съдебен съвет за 2017 г. 
3. ОТНОСНО: Предложение с вх. № ВСС-12250/11.10.2018 г. от административния ръководител на Софийски районен съд за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. На основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Софийски районен съд. 
3.2. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Цветинка Пашкунова, Атанаска Дишева, Красимир Шекерджиев. 
3.3. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ, ОПРЕДЕЛЯ за председател на състава, който е и докладчик - Красимир Шекерджиев. 
4. ОТНОСНО: Заповед № АС-185/13.06.2018 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Десислава Стефанова Джарова – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. На основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, ОТМЕНЯ наложеното със Заповед № АС-185/13.06.2018 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, дисциплинарно наказание по чл.308, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, на Десислава Стефанова Джарова – съдия в Софийски районен съд. 
4.2. ПРИЛАГА Заповед № АС-185/13.06.2018 г. на административния ръководител на Софийски районен съд, ведно с решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, към кадровото дело на съдията. 
5. ОТНОСНО: Заповед № 344/15.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд - Благоевград, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд – Благоевград

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПРИЕМА за сведение Заповед № 344/15.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд - Благоевград, с която, на основание чл.327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Силвия Георгиева Николова – съдия в Районен съд - Благоевград. 
5.2. ПРИЛАГА Заповед № 344/15.06.2018 г. на административния ръководител на Районен съд - Благоевград, към кадровото дело на съдията. 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ 

6. НАЗНАЧАВА, на основание 168, ал. 2 от ЗСВ, Галина Атанасова Стойчева - съдия в Административен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Кюстендил, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност. 
7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Жанин Пенчева Силдарева - съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Жанин Пенчева Силдарева от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от 23.10.2018 г. 
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 от ЗСВ във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Красимир Красимиров Влахов от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от датата на встъпване в длъжност „съдия“ в Конституционния съд. 
10. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Мариета Спасова Спасова – административен ръководител - председател на Районен съд - Дряново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Районен съд - Дряново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпването в длъжност на нов административен ръководител. 
(В гласуването не участва Атанаска Дишева, поради направен отвод) 
11. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва: 
11.1.1. Административен ръководител - председател на Районен съд -Тутракан - свободна длъжност; 
11.1.2. Административен ръководител - председател на Административен съд - Добрич - изтичащ мандат; 
11.1.3. Административен ръководител - председател на Административен съд - София Област - изтичащ мандат; 
11.1.4. Административен ръководител - председател на Административен съд - Плевен - изтичащ мандат; 
11.1.5. Административен ръководител - председател на Районен съд -Троян - изтичащ мандат. 
11.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества. 
11.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
12. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 14/08.05.2018 г. (oбн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ, датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/08.05.2018 г., както следва: дата – 8 декември 2018 г. (събота), час – 9.00, място - сградата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, зала № 292. 
12.2. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждане на конкурса. 
12.3. Упълномощава Главния секретар на ВСС да сключи договор за наем на зала № 292, находяща се в сградата на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, където ще се проведе писменият изпит. 
12.4. Решението по т. 12.1 да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. 
13. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на хабилитирани преподаватели и магистрати от окръжните съдилища, за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/08.05.2018 г. (обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на хабилитирани преподаватели за определяне чрез жребий на членове на конкурсна комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища. 
13.2. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от окръжните съдилища, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от ЗСВ съгласно изискванията на чл. 183, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища. 
14. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, обявен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 14/08.05.2018 г. (обн. ДВ бр. 40/15.05.2018 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. Определя чрез жребий, на основание чл. 183, ал. 3 от ЗСВ съгласно изискванията на чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 13, ал. 7 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, както следва: 
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
- Радка Димитрова Дражева-Първанова - съдия в Окръжен съд – Сливен, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, наказателна материя; 
- Карамфила Ранкова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, наказателна материя; 
- Татяна Митева – съдия в Окръжен съд – Ловеч, гражданска материя; 
- Бисера Максимова Иванова – съдия в Окръжен съд – Търговище, гражданска материя; 
- проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев - Варненски свободен университет (хабилитиран преподавател по наказателно право). 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
- Мина Иванова Топузова – съдия във ВКС, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, наказателна материя; 
- Теодора Димова, съдия в Окръжен съд – Шумен, гражданска материя; 
- доц. д-р Бойко Илиев Рашков - УНСС (хабилитиран преподавател по наказателно право). 
15. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет относно отмяна на решение по Протокол № 45/07.11.2017 г., т. 9 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в частта му относно определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител в хипотезата на изтекъл мандат на председателя

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ОТМЕНЯ решение по Протокол № 45/07.11.2017 г., т. 9 на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в частта му относно определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител в хипотезата на изтекъл мандат на председателя. 
15.2. В хипотезата на изтекъл мандат на административен ръководител, с решението за откриване на процедурата за избор на нов ръководител, Съдийската колегия на ВСС може да приеме решение, с което, след съгласие на ръководителя с изтекъл мандат, определя същия за изпълняващ функциите на административен ръководител до избора на нов, считано от датата на изтичане на мандата му. При изразяване на несъгласие, за изпълняващ функциите на административен ръководител, се определя един от заместниците по старшинство и при съгласие, а при липса на заместник - от съдия, определен по старшинство, след изразено съгласие. 
За случаите, когато в съответния орган на съдебна власт няма нито един съдия или нито един съгласен да изпълнява функциите на административен ръководител, предложението за определяне на изпълняващ функциите на административен ръководител се прави от административния ръководител на непосредствено по-горестоящия орган на съдебна власт, или от член на Съдийската колегия, със съгласие на съответния предложен за назначаване за изпълняващ функциите административен ръководител. 
16. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Петър Симеонов Петров - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Трън, с ранг „съдия в АС”. 
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Симеонов Петров - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Трън, с ранг „съдия в АС”. 
17. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Мадлен Георгиева Димитрова-Гебрева - съдия във Военен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мадлен Георгиева Димитрова-Гебрева - съдия във Военен съд - София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
18. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, извънредно атестиране на Десислава Стефанова Джарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Стефанова Джарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
19. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Магдалена Стоянова Маринова - съдия в Районен съд - Бургас. 
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Магдалена Стоянова Маринова - съдия в Районен съд - Бургас. 
20. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Николинка Крумова Бузова - съдия в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николинка Крумова Бузова - съдия в Районен съд - Сандански, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
21. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Димитър Маринов Димитров - съдия в Районен съд - Поморие. 
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Маринов Димитров - съдия в Районен съд - Поморие. 
22. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Виолета Костадинова Апостолова - съдия в Районен съд - Елхово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виолета Костадинова Апостолова - съдия в Районен съд - Елхово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
23. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Искра Кирилова Трендафилова - съдия в Районен съд - Разлог. 
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Искра Кирилова Трендафилова - съдия в Районен съд - Разлог. 
24. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Велина Брайкова Дублекова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС”. 
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Велина Брайкова Дублекова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в ОС”. 
25. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Яница Събчева Събева - Ченалова - съдия в Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС”. 
25.1. Яница Събчева Събева - Ченалова - съдия в Окръжен съд - Сливен, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
26. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Луиза Ивайлова Павлова - Христова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. 
26.1. Луиза Ивайлова Павлова - Христова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението. 
27. ОТНОСНО: Предложениe за изменение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане предложениeто за изменение на Правилата за работа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

 ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

28. ОТНОСНО: Необходимост от изменение и допълнение на Правилата за работа на Съдийската колегия на ВСС в частта, отнасяща се до Комисия по професионална етика към Съдийската колегия (КПЕ към СК)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. Текстът на чл. 19, ал. 2, т. 2 от Правилата за работа на Съдийската колегия придобива следната редакция: „разглежда: 
а) сигнали, съдържащи данни за нарушения на нормите залегнали в Кодекса за етично поведение на българските магистрати, във връзка с чл. 37, ал. 9 от ЗСВ; 
б) сигнали във връзка с изготвянето на становища за нравствените качества на кандидатите за заемане на длъжности в органите на съдебната власт 
в) сигнали, съдържащи данни за наличие на несъвместимост по отношение на съдии, по смисъла на чл. 195 от ЗСВ.“ 
28.2. Отменя т. 3, т. 4 и т. 5 от чл. 19, ал. 2 от Правилата за работа на Съдийската колегия. 
28.3. Връща предложението за преномериране на точки 6 и 7 от чл. 19, ал. 2 от Правилата за работа на Съдийската колегия в Комисия по професионална етика, която да се произнесе с оглед направените дебати в колегията и да изготви последващо предложение. 

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА 

29. ОТНОСНО: Предложения за откриване на процедура за преназначаване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски градски съд, Гражданско отделение

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

29.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на 7 /седем/ съдии от окръжните съдилища по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Софийски градски съд, Гражданско отделение, за брой длъжности, както следва: 
1 щатна длъжност „съдия“ от Окръжен съд – Перник; 
2 щатни длъжности „съдия“ от Окръжен съд – Варна; 
2 щатни длъжности „съдия“ от Окръжен съд – Шумен; 
1 щатна длъжност „съдия“ от Окръжен съд – Кюстендил; 
1 щатна длъжност „съдия“ от Окръжен съд – Добрич; 
29.2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебна власт по т.29.1., че следва надлежно /с отразяване на дата и полагане на подпис от съответния съдия/ да уведомят съдиите в тях за решението на Съдийска колегия и за възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления с мотиви за преназначаване по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ за Софийски градски съд, Гражданско отделение. 
30. ОТНОСНО: Предложения за откриване на процедура за преназначаване на съдии по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Специализирания наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ОТКРИВА процедура за преназначаване на 3 /трима/ съдии от окръжните съдилища по реда на чл.194, ал.1 ЗСВ в Специализирания наказателен съд, за брой длъжности, както следва: 
1 щатна длъжност „съдия“ от Окръжен съд – Враца; 
1 щатна длъжност „съдия“ от Окръжен съд – Благоевград; 
1 щатна длъжност „съдия“ от Окръжен съд – Монтана; 
30.2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебна власт по т.30.1., че следва надлежно /с отразяване на дата и полагане на подпис от съответния съдия/ да уведомят съдиите в тях за решението на Съдийска колегия и за възможността в 7-дневен срок от получаването му да подадат заявления с мотиви за преназначаване по реда на чл.194 ал.1 ЗСВ за Специализирания наказателен съд. 
31. ОТНОСНО: Стандарти за независимостта на съдебната власт, изготвени в изпълнение на решение на Съдийската колегия по Протокол № 14/08.05.2018 г., т. 36.4

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

31.1. Одобрява Стандарти за независимостта на съдебната власт. 
31.2. Стандартите за независимостта на съдебната власт да се публикуват на интернет сайта на ВСС в раздел „Нормативни и вътрешни актове“, подраздел „Актове на ВСС“.

 МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 32. ОТНОСНО: Командироване на Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, и.ф. национално лице за контакт на НСММСНДРБ, за участие в международно обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“ (JUD-IT), за периода 4-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. КОМАНДИРОВА Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, и.ф. национално лице за контакт на НСММСНДРБ, за участие в международно обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“ (JUD-IT), за периода 4-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия. 
32.2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на обучението. 
32.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 3 дни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Организаторите възстановяват пътни разходи в размер до 350 евро. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА 

33. ОТНОСНО: Одобряване състава на конкурсна комисия за избор на членове и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД), определена съгласно чл. 10 от Правилата за дейността на НСММСНД, по процедура, открита с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 28/25.09.2018 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА състава на определената от Комисията по атестирането и конкурсите конкурсна комисия по чл. 10 от Правилата за дейността на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, както следва: 
– Вероника Имова – член на КАК-СК; 
– Петя Колева-Рушанова – член на КАК-СК; 
– Мина Топузова – член на КАК-СК. 


Закриване на заседанието – 16.40 ч


ИЗГОТВИЛ: /п/ 
Катя Симова 
Лидия Здравкова 
Таня Младенова 
Зоя Костова 
Невенка Шопска
 
 

СЪГЛАСУВАЛ: 
Силвия Илиева 
главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя. 

Публикуван на :
24.10.2018 г.
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд