ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 29 октомври 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Становище относно разпоредбата на § 15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
24 октомври 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд