ДО 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ 
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, 
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 
31 октомври​ 2018 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС 

1. Проект на решение по заповед на директора на Национална следствена служба, с която, на основание чл.327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Боян Христов Петров – следовател в Специализиран отдел 02 „Криминален“ на НСлС. 
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” 

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Силистра за назначаване на „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура - Силистра. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
3. Проект на решение за отмяна на решение на ПК на ВСС по протокол № 20/ 11.07.2018 г. и определяне на Димитър Франтишек Петров – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура за изпълняващ функциите на административен ръководител на Специализираната прокуратура – съгласно решение на прокурорската колегия по протокол № 27/ 24.10.2018 г., т.14. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
4. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсна комисия във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол 6/21.02.2018 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
5. Проект на решение за периодично атестиране на Александър Константинов Атанасов - прокурор в Окръжна прокуратура - Варна. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
6. Проект на решение за периодично атестиране на Даниел Дичев Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Добрич. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
7. Проект на решение по молбата на полковник Спас Тодоров Илиев за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – град София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 25.11.2018 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
8. Проект на решение по молбата на подполковник Калоян Георгиев Узунов за освобождаване от заеманата длъжност „военен следовател“ във Военно-окръжна прокуратура – град София, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 25.11.2018 г. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца за повишаване на Цветомила Цветанова Събинска - административен ръководител на Районна прокуратура - Враца, с ранг „прокурор ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
10. Проект на решение по предложението на Деян Славов Славов - заместник на административния ръководител на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура - Велико Търново за повишаване на Таня Паунова Катрева - Петрова - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
12. Проект на решение по предложението на Лилия Матейчова Цветкова - прокурор в Районна прокуратура - Видин, с ранг „прокурор в АП“, за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Враца за повишаване на Иван Георгиев Фенерски – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС“. 
Внася: Комисия по атестиране и конкурси 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ 
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС: 
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на :
26 октомври 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд