ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 1 ноември 2018 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет,
ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


1. Проект на решение за съкращаване на 1/една/ длъжност „съдия” в Районен съд – Севлиево и разкриване на 1 /една/ длъжност „съдия” в Районен съд – Разлог, във връзка с молба от Димитър Иванов Думбанов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател” на Районен съд – Разлог /отложена с решение на Пленума на ВСС по протокол № 25/18.10.2018 г./
Внася: Съдийската колегия на ВСС

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2018 г.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
„Дава съгласие“
3. Проект на решение по искания от органи на съдебната власт за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение относно решение на комисия „Управление на собствеността“ за увеличаване на резерва за непредвидени и неотложни разходи за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ и облекло.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани магистрати.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован магистрат.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командировани магистрати, във връзка с проведените срещи на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за възстановяване на направени разходи по обявяване на процедура на Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за СБКО и изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решението по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдебен служител.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на външна масивна ограда, покрив и улуци.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на зам. административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за неотложни ремонтни дейности в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за основен ремонт с цел изпълнение на предписания на „ПБЗН“ – Видин.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за осигуряване на средства за изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на сграда, находяща се в гр. Луковит, ул. „Милин камък“ № 2.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за осигуряване на средства за текущ ремонт на помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за обзавеждане на новата сграда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на рушаща се мазилка на сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за планиран текущ ремонт в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за подмяна на изгорели платки и вътрешни климатични тела на климатичната инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за оборудване на помещение с рафтове и устройването му като архив за съхраняване на архивни дела.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт на санитарен възел.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за осигуряване на средства за подмяна на дефектирала техника в системата за видеонаблюдение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за компютърна и периферна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър среден клас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя компютърни конфигурации.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя многофункционални устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на копирни машини.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мултифункционална машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за корекция на отпуснатата сума за закупуване на софтуерен лиценз за 3 години.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пещера за осигуряване на средства за закупуване на компютърна система NForce.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за оборудване на регистратура по ЗЗКИ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
„Не дава съгласие“
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Перник за осигуряване на средства за смяна на дограмата в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 6 броя климатици за съдебна зала и работни кабинети.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджета на органи на съдебната власт за 2018 г .
48. Проект на решение по искания за вътрешно компенсирани промени по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение за корекции по бюджета на учебната и почивна дейност на Прокуратурата на Република България за 2018 г., в рамките на общия бюджет.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение за корекции по бюджета на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
55. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1809 в Районен съд гр. Велинград.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Чепеларе.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пазарджик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
58. Проект на решение относно извънгаранционна поддръжка на внедрената във ВСС административна информационна система за управление на документооборота.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по писмо от Прокуратурата на Република България във връзка с предстоящи плащания по проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на граждани и институции“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение относно организиране и провеждане на събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от Висшия съдебен съвет“, съгласно чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение за предоставяне право на ползване и поддръжка на софтуерен продукт „ПРОЗОП“, в изпълнение на изискванията на ЗОП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение относно справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение за одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, Главния прокурор на Република България, Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет и Директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2018 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

64. Проект на решение за даване на съгласие за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „АРЕСГАЗ” ЕАД, на съдебна сграда с административен адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 29 и упълномощаване на представляващия ВСС в тази връзка.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
65. Проект на решение за учредяване безвъзмездно право на стоеж в полза на Висшия съдебен съвет от Община Царево.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
66. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да делегира правомощия на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ за обект „Пристройка към съдебната палата на 4 и 5 етажа за обособяване на Административен съд – Силистра и Областно звено „Изпълнение на наказанията”.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
67. Проект на решение за оптимизиране структурата на районните прокуратури в изпълнение решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 24/26.09.2018 г., т. 2.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
68. Проект на решение за утвърждаване на актуализирано поименно разпределение на разходите по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” на органите на съдебната власт за 2018 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ

69. Проект на решение за определяне и командироване на представител/и на ВСС за участие в международна конференция на тема „100 години независима съдебна власт в Полша“, организирана от Националния съвет на съдебната власт (НССВ) на Полша, която ще се проведе на 7 декември 2018 г., в гр. Варшава, Полша.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
70. Проект на решение за командироване на член на ВСС за участие в конференция на високо равнище за ефективността на съдебните системи, организирана от Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, която ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в гр. Виена, Австрия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
71. Проект на решение за командироване на член на Висшия съдебен съвет за участие в семинар на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за подбор и назначаване на съдии, който ще се проведе на 10 и 11 декември 2018 г., в гр. Мадрид, Испания.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
72. Проект на решение за командироване на член на ВСС за участие във втора среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, която ще се проведе на 17 декември 2018 г., в гр. Хага, Холандия
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
73. Проект на решение за командироване на Ида Лереова- младши експерт в дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в семинар за служители, отговарящи за взаимодействието с ЕМСС, организиран от ЕМСС на 3 и 4 декември 2018 г., в гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
74. Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и представители на администрацията на ВСС.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
75. Обобщение на постъпилите становища от ВКС, ВАС и Прокуратурата на Република България във връзка с предложения за реформа във военното правораздаване.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси
76. Проект на решение относно проект на Решение на Министерския съвет за подбор на кандидати за европейски прокурор от Република България, съобразно изискванията чл. 16 на Регламента за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура /ЕППО/.
Внася: Комисия по правни и институционални въпроси

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

77. Проект на решение относно осигуряване на надеждност и архивиране на информацията от използваните в съдилищата информационни системи, в т.ч. АИС „Бюра съдимост”.
Внася: Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

Публикуван на:
29 октомври 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд