Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно Албена Александрова-Миронова за административен ръководител на Районен съд – Лом

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 14 гласа „за“ избра единодушно Албена Александрова-Миронова за административен ръководител – председател на Районен съд – Лом.

Тя има над 17 години общ юридически стаж, изцяло в органите на съдебната власт. В периода 06.06.2001 г. – 06.06.2003 г. е била младши прокурор в Районна прокуратура – Лом, след което – прокурор в същата прокуратура. От 27.08.2008 г. до 18.05.2010 г. е съдия в Районен съд –Оряхово, като в период от 7 месеца е изпълнявала функциите „административен ръководител - председател“. От 18.05.2010 г. е съдия в Районен съд – Лом, като в периода 17.10.2017 г. – 23.04.2018 г. изпълнява функциите на административен ръководител – председател.

Кандидатурата на съдия Александрова-Миронова е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Лом.

Тя кандидатства за длъжността въз основа на натрупания управленски опит, познаване на възможностите на магистратите и съдебните служители и разбиране как да бъдат решени проблемите на съда. Съдия Александрова-Миронова възнамерява да продължи създадените от предходните административни ръководители добри практики по отношение на образуването и движението на делата, разходването и контрола на финансови средства и други. Като основен проблем на Районен съд – Лом тя откроява кадровата необезпеченост, която не може да бъде преодоляна в следващите две години, предвид действащата законодателна рамка. Като изпълняващ функциите „административен ръководител – председател тя е въвела специализация на съдебните състави по видове дела и предлага да се популяризира и засили приложението на медиацията в региона, за да се намали постъплението на дела. Кандидатът предлага подобряване на обслужването на гражданите и улесняването им при получаване на информация за разглежданите дела, като се поставят информационни табла в сградата на съда, както и да се осигури звукозаписна техника във всички съдебни зали. Акцентира се също на необходимостта от изграждане на инфраструктура за улесняване на достъпа на лица с увреждания.

Въпроси към кандидата поставиха членовете на ВСС Красимир Шекерджиев, Олга Керелска, Севдалин Мавров и Боряна Димитрова, относно необходимата подкрепа от ВСС и възможните решения за преодоляване на кадровата необезпеченост на съда.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Александрова-Миронова заявиха Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Вероника Имова – членове на ВСС и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС. Те акцентираха на качествата на представената от съдия Александрова-Миронова Концепция, показаното при изслушването ѝ задълбочено познаване на проблемите на Районен съд – Лом, както и демонстрираните лидерски умения и отговорност при предприетите организационни промени за справяне с голямата натовареност на магистратите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд