Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Пенка Стоянова Христова – бивш съдия в Апелативен съд – Варна

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт поощри Пенка Стоянова Христова във връзка с нейното освобождаване от длъжност, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложение за това е направено от Ванухи Аракелян – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна. Тя се мотивира с дългогодишния юридически стаж на Пенка Христова – изцяло в съдебната система, с професионалната ѝ компетентност и образцово изпълнение на служебните задължения, с изградения авторитет сред магистратите и съдебните служители и усилията ѝ за издигане на авторитета на правораздавателната система. С решение по протокол № 30/11.10.2018 г. Съдийската колегия на ВСС освободи Пенка Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, считано от 16.10.2018 г., във връзка с нейното пенсиониране.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд