Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира и повиши в ранг седем магистрати

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт проведе периодично атестиране на Иван Георгиев Калибацев – съдия в Районен съд – Пловдив, като прие комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ Колегията проведе извънредно атестиране на Дияна Димова Петрова – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велики Преслав, като прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка от атестирането “много добра“.

Колегията повиши на основание чл. 234 от ЗСВ Здравка Георгиева Диева – съдия в Административен съд – Пловдив, Татяна Иванова Петрова – съдия в Административен съд – Пловдив, Величка Атанасова Георгиева – съдия в Административен съд – Пловдив и Галина Васкова Герасимова – съдия в Районен съд – Видин, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от датата на вземане на решението. На същото основание Анна Йорданова Димова-Йорданова – съдия в Районен съд – Велико Търново, е повишена на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд