Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Татяна Георгиева Димитрова от длъжност „съдия“ в Административен съд – Шумен

30 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Татяна Георгиева Димитрова – съдия в Административен съд – Шумен, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е във връзка с предложение на Росица Цветкова - административен ръководител на Административен съд – Шумен. Тя се мотивира с дългогодишния юридически стаж на Татяна Димитрова – над 40 години, като заместник-районен прокурор и районен прокурор на Районна прокуратура – Нови пазар, както и като прокурор в същата прокуратура и в Районна прокуратура – Велики Преслав. От 15.02.2007 г. тя заема длъжността „съдия“ в Административен съд – Шумен. Посочва се нейният принос за развитие на съда, както и за повишаване на доверието на гражданите.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Съдийската колегия на ВСС освободи Татяна Димитрова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Шумен, считано от 04.11.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд