КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 32
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 ОКТОМВРИ 2018 г.
 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд 
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА 
/На заседанието присъства Силвия Илиева – главен секретар на Висшия съдебен съвет/ 
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./ 
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:

22. Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Шумен, във връзка със заявление от Виктор Динев Атанасов - и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Кърджали, за назначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд - Кърджали 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Административен съд - Бургас 
Кандидат: 
- Чавдар Димитров Димитров – съдия в Административен съд – Бургас, с ранг „съдия в АС” (Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 28/25.09.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 14 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Чавдар Димитров Димитров – съдия в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на длъжността „административен ръководител – председател на Административен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали) 
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд - Лом 
Кандидат: 
- Албена Георгиева Александрова – Миронова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Лом, с ранг „съдия в АС“ (Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 27/18.09.2018 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 14 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194 б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Албена Георгиева Александрова – Миронова, и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд - Лом, с ранг „съдия в АС“, на длъжността „административен ръководител – председател на Районен съд – Лом, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност. 
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Проект на решение по молба от Георги Николов Николов за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Сливница, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с чл. 129, ал. 3 от КРБ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ да РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд - Сливница, считано от датата на вземане на решението. 
3.2. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 01.11. 2018 г., за разглеждане и произнасяне. 
4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „б“ от ЗСВ, Пенка Стоянова Христова, във връзка с нейното освобождаване от длъжност, с отличие „личен почетен знак втора степен - сребърен“ за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове. 
5. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Татяна Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд – Шумен, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
6. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Татяна Георгиева Димитрова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 04.11.2018 г. 
7. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Людмила Владимирова Пейчева - Борисова - съдия в Окръжен съд – Перник, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
8. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Людмила Владимирова Пейчева – Борисова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” , считано от 07.11.2018 г. 
9. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от ЗСВ, Елга Венелинова Цонева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд – Русе, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. 
10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Елга Венелинова Цонева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Русе, както и от длъжността „съдия“ в Административен съд - Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 10.11.2018 г. 
11. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Иван Георгиев Калибацев - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Георгиев Калибацев - съдия в Районен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС”. 
12. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Дияна Димова Петрова - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Велики Преслав, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дияна Димова Петрова - и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Велики Преслав, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”. 
13. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Здравка Георгиева Диева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Иванова Петрова - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Величка Атанасова Георгиева - съдия в Административен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галина Васкова Герасимова - съдия в Районен съд - Видин, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Анна Йорданова Димова - Йорданова - съдия в Районен съд - Велико Търново на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението. 
18. ОТНОСНО: Обсъждане участието на членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в състава на конкурсни комисии 
След проведеното обсъждане и явно гласуване, при резултат: 11 гласа „за" и 2 гласа „против" Съдийската колегия прекрати дебата.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

19. ОТНОСНО: Предложение за съкращаване на щатна бройка за съдебен служител, както следва: 
19.1. Районен съд – Кула – 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител-СИС“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪКРАЩАВА 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител-СИС“ в Районен съд-Кула. 
МОТИВИ: Положително становище от председателя на РС-Кула за съкращаване на 0,5 щ.бр. за длъжността „съдебен деловодител-СИС“, обосновано с намален брой изпълнителни дела през последните години, като сочи за възможност за съвместяване на функциите на съкратената длъжност от друг съдебен служител на друга длъжност. 
20. ОТНОСНО: Предложение за разкриване на щатни бройки за съдебни служители, както следва: 
20.1. Софийски районен съд – 12 /дванадесет/ щ.бр. за съдебни служители; 
20.2. Районен съд – Костинброд – 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „системен администратор“; 
20.3. Административен съд – София-област – 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. РАЗКРИВА 12 /дванадесет/ щ.бр. за съдебни служители в Софийски районен съд, считано от 01.11.2018 г. 
МОТИВИ: Спешна необходимост от разкриване на нови щатни бройки за съдебни служители за обезпечаване на функционирането на нови състави, предвид високата натовареност и резултатите от проведения Функционален анализ. Съгласно решението на КБФ, финансовото обезпечаване на новите щатни бройки ще бъде за сметка на реализирани икономии по бюджета на съдебната власт. 
20.2. РАЗКРИВА 0,5 /половин/ щ.бр. за длъжност „системен администратор“ в Районен съд-Костинброд. 
МОТИВИ: Необходимост, с оглед изм. на ЗСВ и невъзможността съдът да функционира без системен администратор. По брой работни точки, РС-Костинброд попада в параметрите на т. 2.2. на приетите от ВСС „Правила относно придобиването на хардуер и софтуер и за отпускане на щат за системни администратори в ОСВ. Липсата на системен администратор през целия работен ден пречи за осигуряване на нормален работен процес. На същия е вменено и задължението да обслужва и РП-Костинброд. Същевременно, съдът е достатъчно отдалечен от друг съд със системен администратор в щата, за да се възложи обслужването и на РС-Костинброд, а и все още няма решение на СК относно възможността от обособяване на ИТ-отдели по териториален принцип или към по-големите съдилища. 
20.3. РАЗКРИВА 1 /една/ щ.бр. за длъжност „шофьор“ в Административен съд – София-област. 
МОТИВИ: С решение на ВСС от 24.04.2014 г. длъжността „шофьор“ е трансформирана в длъжност „съдебен деловодител“, поради увеличаване обема на работа в деловодството. Съдът разполага със служебен автомобил, предоставен за нуждите н съда, свързани с командировки и други служебни ангажименти на председателя и съдиите. Поради липса на шофьор този автомобил не може да се използва. Нередно е възлагане управлението на автомобила на съдия за обслужване на куриерските, техническите и административни нужди на съда. Предложението е съгласувано с Комисия „Бюджет и финанси“.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

21. ОТНОСНО: Командироване на Мариета Неделчева – съдия, и.ф. председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, която ще се проведе на 14-15 ноември 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

21.1. КОМАНДИРОВА Мариета Неделчева – съдия, и.ф. председател на Специализирания наказателен съд, контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, за участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, за периода 13-16 ноември 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия. 
21.2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата. 
21.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
21.4. Пътните разходи, разходите за дневни пари за 4 дни и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет. 
Забележка: Организаторите възстановяват пътни разходи в размер до 350 евро за един представител на Мрежата от държава членка на ЕС при представяне на съответните формуляри за възстановяване в срок до 15 декември 2018 г. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

22. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране на щатната численост на Административен съд - Шумен, във връзка със заявление от Виктор Динев Атанасов - и. ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Кърджали, за назначаване на длъжност „съдия“ в Административен съд – Кърджали

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на точката за заседание на Съдийската колегия на 01.11.2018 г. от 09.00 часа. 

Закриване на заседанието – 13.30 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Таня Младенова 
Зоя Костова 
Невенка Шопска 
Катя Симова 
Лидия Здравкова 


СЪГЛАСУВАЛ: 
Силвия Илиева: 
Главен секретар на ВСС 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
31.10.2018 г.
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд